Trwa ładowanie...
d2clv2z

AMREST - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 21 w ...

AMREST - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 21 września 2015 roku (150/2015)

Share
d2clv2z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 150 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 21 września 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 142/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Emitent?, ?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku od akcjonariuszy Spółki: Pana Henry?ego Josepha McGoverna, Metropolitan Properties International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, International Restaurants Investment, LCC z siedzibą w Indiana, USA oraz Ebitda Consulting S.L. z siedzibą w Pozuelo de Alarcon, Madryt, Hiszpania, reprezentujących łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 21 września 2015 roku następującego punktu: Punkt 6) ?Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej?. W tym samym dniu, 31 sierpnia 2015 roku Emitent otrzymał od akcjonariusza Spółki: FCapital Dutch BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, posiadającego 6.726.790 akcji AmRest, stanowiących ponad 20% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 21 sierpnia 2015 roku o następujące punkty: - ?Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami.? - ?Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.? W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb głosowania grupami. 9) Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami. 10) Podjęcie
uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwałNWZA 21.09.2015.pdf | Projekty uchwałNWZA 21.09.2015 | | | | | | | | | |
| | Draft resolutions_EGM 21.09.2015.pdf | Draft resolutions_EGM 21.09.2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 150/2015 Change in the agenda of Extraordinary General Meeting of AmRest convened for September 21st, 2015;In regards to RB 142/2015 dated August 25th, 2015, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on August 31st, 2015 from AmRest shareholders: Henry Joseph McGovern, Metropolitan Properties International Sp. z o.o. with its registered seats in Wrocław, International Restaurants Investment, LCC with its registered seats in Indiana, USA and Ebitda Consulting S.L. with its registered seats in Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain, representing altogether 1/20 of the share capital of the Company, a motion for supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting of AmRest convened for September 21st, 2015 with a following point: Point no. 6) “Adoption of a resolution on fixing the remuneration of the Supervisory Board members”.; On the same day, August 31st, 2015 the Company received from its shareholder, FCapital Dutch BV, with its registered seats
in Amsterdam, the Netherlands, holding 6,726,790 shares of AmRest, representing more than 20% of the share capital of the Company, a motion for supplementing the agenda of the Extraordinary General meeting of AmRest convened for September 21st, 2015 with the following points:;“Adopting resolution on the number of the Supervisory Board members for the purposes of group voting”;“Election of the Supervisory Board members in group voting”; Accordingly, the Company hereby announces the amended agenda:;1.Opening of the Extraordinary General Meeting.;2.Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.;3.Drawing up the attendance list.;4.Determination of the correctness of the procedure used to convene the Extraordinary General Meeting and its capacity to pass resolutions.;5.Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.;6.Adoption of a resolution on fixing the remuneration of the Supervisory Board.;7.Adoption of a resolutions on the changes in composition of the Supervisory Board.;8.
Adoption of a resolution on the number of the Supervisory Board members for the purposes of group voting.;9.Election of the Supervisory Board members in group voting.;10.Adoption of a resolution on covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting by the Company.;11.Closing of the Meeting.;In the attachment the Company submits the draft resolutions proposed by shareholders.;Legal act:;§ 38 (1) (3) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009 on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Journal of Law of 2014 Item 133). | | |
| | | | |

d2clv2z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2clv2z

Podziel się opinią

Share
d2clv2z
d2clv2z