Trwa ładowanie...
d1ywvlc

APATOR - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. przez Apator SA oraz okresy zamknięte. ...

APATOR - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. przez Apator SA oraz okresy zamknięte. (2/2013)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. przez Apator SA oraz okresy zamknięte. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §103 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 roku - 21 lutego 2013 roku (czwartek), - za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku (środa), - za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku (czwartek). 2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 30 sierpnia 2013 roku (piątek). 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 30 sierpnia 2013 roku (piątek). 4. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok - 30 kwietnia 2013 roku (wtorek). 5. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 30 kwietnia 2013 roku (wtorek). Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy planowane jest na dzień 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek). Zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Apator SA podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za drugi kwartał 2013 roku. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Zarząd Apator SA oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, oraz oświadcza że będzie publikować rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator SA. W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd Apator SA informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2013 roku: - od 7 lutego 2013 r. do 21 lutego 2013 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty
związany z publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.; - od 28 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2012 (jednostkowy i skonsolidowany); - od 1 maja 2013 r. do 15 maja 2013 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.; - od 30 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. - (do momentu publikacji raportów okresowych) - okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2013 r. (jednostkowy i skonsolidowany); - od 31 października 2013 r. do 14 listopada 2013 r. - (do momentu publikacji raportu okresowego) - okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach Apator SA,
posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji Apator SA na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | APATOR SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APATOR | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gdańska | | 4A lok C4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 56 6191271 | | 56 6191274 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | apator@apator.com.pl | | apator.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8790166896 | | 870037630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc