Trwa ładowanie...
d44f21a
espi
03-12-2010 14:10

APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez Apator SA. (54/2010)

APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez Apator SA. (54/2010)

d44f21a
d44f21a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Apator SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że spółka Apator SA ("Wykonawca") zawarła z RWE Stoen Operator sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") umowę na dostawy zalegalizowanych jednofazowych i trójfazowych komunalnych liczników energii elektrycznej. Umowa została zawarta w trybie korespondencyjnym w dniu 19 listopada 2010 r., a wpłynęła do Apator SA w dniu 2 grudnia 2010 r.Wartości umowy wynosi 17,5 mln zł netto. Dostawy będą realizowane od lutego 2011 r. do końca marca 2013 r. Płatności dla Wykonawcy będą realizowane na podstawie faktur za każdą dostarczoną partię w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.Podstawą zawarcia umowy był przeprowadzony przetarg nieograniczony.Spółce RWE Stoen Operator sp. z o. o. przysługuje prawo do żądania od Apator SA następujących kar umownych w przypadku:- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej części z przyczyn od niego zależnych w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto za towar dostarczony ze zwłoką za każdy dzień
opóźnienia,- opóźnienia w usunięciu wady w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto za towar, w którym stwierdzono wadę za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Apator SA zapłaci odszkodowanie uzupełniające z wyłączeniem szkód następczych i niebezpośrednich w tym utraconych korzyści. Łączna suma kar i odszkodowań ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć wartości tej części dostawy, za którą zapłacono kary umowne lub odszkodowanie.Ponadto: Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostawy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć prace w czasie umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy,- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, wówczas Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin,- przedmiot dostawy ma
wady, wówczas Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy,- wady są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym czasie,- wady uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,W każdym z wyżej wymienionych przypadków, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 10% wartości Umowy, potwierdzoną protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.Pozostałe warunki zawartej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera także zastrzeżenia terminu lub warunku.W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły z RWE Stoen Operator sp. z o. o. 3 umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 26,7 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie była umowa na wartość 17,5 mln zł opisana w niniejszym raporcie bieżącym.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator
SA.Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44f21a

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44f21a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d44f21a