Trwa ładowanie...
d2esuvy

APN PROMISE - Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kw ... - EBI

APN PROMISE - Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 roku. (11/2015)

Share
d2esuvy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APN Promise S.A. przesyła korektę Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 roku. Konieczność sporządzenia korekty raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. zaistniała po zmianie wyników finansowych Emitenta wynikającej z korekty podatku odroczonego. Rezerwa i aktywa na podatek odroczony został skompensowane. APN Promise S.A. ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. Aktywa finansowe zostały pierwotnie wykazane w cenie nabycia a różnica między wartością wg ceny nabycia a wartością godziwą został zaprezentowana jako rezerwa. Aktualnie aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zostały zaprezentowane w aktywach w wartości godziwej. Zakres korekty obejmuje następujące pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2014 r.: aktywa, pasywa, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale zakładowym oraz następujące
pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za IV kwartał 2014 r. : aktywa, pasywa, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale zakładowym. Z uwagi na zakres zmian Emitent zdecydował się w załączeniu do niniejszego raportu opublikować cały raport okresowy za IV kwartał 2014 roku uwzględniający dane finansowe po korekcie. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2015-05-08Zalacznik-KorektaRaportukwartalnegoIVkwartal2014GKAPN_Promi-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Paszczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy