Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2012)

ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2012)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku Spółka oraz jej podmioty zależne, tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH zawarły umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. ("Umowa Kredytowa"). Zgodnie z Umową Kredytową kredytobiorcą jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. ("Kredytobiorca"), kredytodawcami są Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A.("Kredytodawcy"), podczas gdy Spółka przystąpiła, na zasadzie kumulatywnego przystąpienia do długu, do długu Kredytobiorcy. Zgodnie z Umową Kredytową Kredytodawcy udostępnili Kredytobiorcy następujące kredyty: (A) kredyt terminowy pięcioletni w kwocie 300.000.000,00 PLN ("Kredyt A"); (B) kredyt odnawialny w kwocie 59.000.000,00 PLN ("Kredyt B", zwany dalej łącznie z Kredytem A "Kredytami") Powyższe kredyty zostały udostępnione w celu: (i) spłaty zobowiązań Kredytobiorcy w
łącznej wartości nominalnej 114.082.000,00 PLN z tytułu kredytu zaciągniętego w Bank Polska Kasa Opieki S.A. ? o zaciągnięciu kredytu w Bank Polska Kasa Opieki S.A. Spółka informowała w prospekcie emisyjnym oraz raportach bieżących nr 30/2010, 34/2010, 9/2011, 10/2011, 25/2011 oraz 26/2011 ("Istniejące Finansowanie"). (ii) udzielenia pożyczek spółkom z grupy Arctic Paper, które to pożyczki mają zostać przeznaczone na: -spłatę zobowiązań Spółki z tytułu obligacji w łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN ? o emisji obligacji Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2010, 7/2010, 3/2011 oraz 4/2011 ("Obligacje"); -spłatę zobowiązań Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH w łącznej wartości nominalnej 10.162.000,00 EUR z tytułu Istniejącego Finasowania; (iii) pokrycia zapotrzebowania Kredytobiorcy na kapitał obrotowy. Wypłata Kredytów uzależniona jest od spełnienia przez Spółkę, Kredytobiorcę, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH warunków
zawieszających wypłatę Kredytów w tym: dostarczenia dokumentów korporacyjnych Spółki oraz Kredytobiorcy, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH; złożenia wniosków o rejestrację zabezpieczeń wymagających dla ich ustanowienia rejestracji we właściwym rejestrze oraz dostarczenia odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących w posiadaniu Kredytobiorcy. Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Kredyt A, w wysokości nieprzekraczającej 40% kwoty kredytu może zostać wykorzystany w EUR, podczas gdy Kredyt B może zostać wykorzystany wyłącznie w PLN. Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stopa referencyjna WIBOR w przypadku finansowania w PLN oraz stopa referencyjna EURIBOR w przypadku finansowania w EUR oraz marża Kredytodawców. Spółka, Kredytobiorca, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH ustanowiły następujące zabezpieczenia spłaty Kredytów: (i) Spółka ?
zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach Kredytobiorcy oraz zastaw na udziałach w Arctic Paper Investment GmbH; (ii) Kredytobiorca ? zastaw na udziale w Arctic Paper Investment GmbH; zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, zastawy finansowe na wierzytelnościach z tytułu umów o prowadzenie rachunków bankowych, przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia, przelew praw z tytułu wierzytelności handlowych oraz hipoteki na nieruchomościach; (iii) Arctic Paper Investment GmbH ? zastaw na udziałach w Arctic Paper Mochenwangen GmbH, zastawy na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych; oraz (iv) Arctic Paper Mochenwangen GmbH ? zastawy na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych, przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia, przewłaszczenie na zabezpieczenie maszyn papierniczych oraz hipoteki na nieruchomościach. Spółka oraz Kredytobiorca odpowiadają solidarnie z tytułu zobowiązań z Umowy Kredytu, podczas gdy Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH udzieliły gwarancji spłaty
Kredytów. Umowa Kredytowa nie przewiduje płatności kar umownych. Pozostałe zapisy Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna szczególna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2012-11-06 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o