Trwa ładowanie...
d447odz

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Umowa objęcia akcji (47/2011)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Umowa objęcia akcji (47/2011)

Share
d447odz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa objęcia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku Armatura Kraków SA oraz Armatoora SA podpisały umowę objęcia akcji. Podpisanie ww. umowy wynika z podjętej w dniu 5 grudnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatoora SA Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 22.000.000 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych) do kwoty 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) w drodze emisji 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 5 zł (pięć złotych) za każdą akcję a zatem łączna cena emisyjna akcji serii D wynosi 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych). Akcje zostały zaoferowane jedynemu akcjonariuszowi, tj. Armatura Kraków SA, w drodze subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy Armatura Kraków SA
objęła w podwyższonym kapitale zakładowym Armatoora SA wszystkie 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) po cenie emisyjnej 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję i łącznej cenie emisyjnej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych). W związku z dokonanym zapisem na akcje Armatura Kraków SA zobowiązana jest do dokonania wpłaty na akcje w kwocie 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych). Kwota ta zostanie zapłacona w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności spółek. Zarząd Armatury Kraków S.A. uznał objęcie akcji za nabycie aktywów o znacznej wartości, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

| | | ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-418 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakopiańska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 44 206 | | 012 25 44 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@grupa-armatura.pl | | www.grupa-armatura.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-13-20 | | 351376420 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2011-12-21 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

Podziel się opinią

Share
d447odz
d447odz