Trwa ładowanie...
d39b3nd
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (43/2010)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (43/2010)

Share
d39b3nd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2010roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany przez ALIOR Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94 (Bank), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305178, oryginał Umowy kredytowej nr U0001487113833, datowany na dzień 21 grudnia 2010 r., o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności.Równocześnie Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2010 roku Spółka podpisała Aneks nr 2, datowany na dzień 23 grudnia 2010 roku do Umowy kredytowej nr U00000108209387 z dnia 12 maja 2009 roku o kredyt w rachunku bieżącym.Ponadto Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2010 roku powziął informację, że Armagor Sp. z o.o. (Spółka z Grupy Armatura) podpisał, w dniu 23 grudnia 2010 roku, z ALIOR Bank SA Umowę kredytową nr U0001486980009 o kredyt w rachunku bieżącym.Umowy te, są
kolejnymi umowami zawartymi pomiędzy Spółkami Grupy Armatura a ALIOR Bank SA z siedzibą w Warszawie.W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółki z Grupy Armatura podpisały z ALIOR Bank SA z siedzibą w Warszawie umowy, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust. 44) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).W związku z powyższym Spółka informuje, iż łączna wartość wszystkich umów oraz aneksów do już funkcjonujących umów zawartych przez Spółki z Grupy Armatura z ALIOR Bank SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 31.530.000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych).Umowy zawarte przez Spółki z Grupy Armatura z ALIOR Bank SA łącznie spełniają kryterium umowy
znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałówwłasnych Emitenta.Umową o największej wartości jest Umowa kredytowa nr U0001487113833 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności zawarta przez Armatura Kraków SA. Umowa została podpisana przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2010 roku.Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie przez ALIOR Bank SA z siedzibą w Warszawie kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności, w wysokości 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) na okres do dnia 31 marca 2011 roku. Kredyt udzielony został na zapłatę należnego podatku VAT dotyczącego wniesienia aportem nieruchomości do Armatoora SA i wspólnik spółka komandytowa (o tym fakcie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.) Spłata kapitału nastąpi jednorazowo, w dniu 31 marca 2011 roku, z rachunku cesyjnego, na który wpłyną środki z tytułu rozliczenia wierzytelności określonej fakturą VAT wystawioną przez Armaturę Kraków SA dla Armatoora SA
i wspólnik spółka komandytowa z tytułu aportu prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków, budowli i urządzeń.Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększone o marże banku określoną w umowie.Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:?blokada środków na rachunku pomocniczym VAT prowadzonym przez Bank dla Armatoora SA i wspólnicy spółka komandytowa, służącym do prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT;?potwierdzony przelew wierzytelności z faktury VAT wystawionej przez Armaturę Kraków SA dla Armatoora SA i wspólnik spółka komandytowa z tytułu aportu prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków, budowli i urządzeń określonych w Akcie Notarialnym Rep A nr 4834/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. Wpływ środków na rachunek cesyjny Banku.?niepotwierdzony przelew wierzytelności z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego dla Armatoora SA i wspólnicy spółka komandytowa.
Wpływ środków na zablokowany rachunek pomocniczy Armatoora SA i wspólnik spółka komandytowa prowadzony przez Bank. Środki wpływające na rachunek pomocniczy VAT przeznaczone będą na spłatę wierzytelności Armatoora SA i wspólnicy spółka komandytowa względem Armatura Kraków SA z tytułu wystawionej faktury VAT, o której mowa powyżej;?pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych istniejących lub jakie zostaną otwarte przez Bank;?pełnomocnictwo do rachunku pomocniczego VAT prowadzonego w Banku na rzecz Armatoora SA i wspólnicy spółka komandytowa.Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39b3nd

| | | ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-418 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakopiańska 72 | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 25 44 206 | | 012 25 44 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kfa@kfa.pl | | www.kfa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-13-20 | | 351376420 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2010-12-23 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39b3nd

Podziel się opinią

Share
d39b3nd
d39b3nd