Trwa ładowanie...
d3958hf

ARTERIA S.A. - Umowa o kredyt obrotowy z Deutsche Bank PBC S.A. (22/2011)

ARTERIA S.A. - Umowa o kredyt obrotowy z Deutsche Bank PBC S.A. (22/2011)

Share
d3958hf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa o kredyt obrotowy z Deutsche Bank PBC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arteria S.A., działając na podstawie § 9 w związku z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), podaje do wiadomości publicznej informację w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Deutsche Bank PBC S.A. (zwanego dalej "Bankiem"). 1.Data zawarcia umowy kredytowej: 25 listopada 2011 roku 2.Oznaczenie stron umowy: a)Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Armii Ludowej 26; b) Arteria SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10. 3.Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu o wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie pożyczek oraz na wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Kredytobiorcę w 2010 roku (raport bieżący
15/2010 z dnia 18 lutego 2010 r.), celem ich umorzenia. 4.Okres trwania umowy: od dnia 24 listopada 2011 roku do 17.11 2013 roku 5.Oznaczenie istotnych warunków umowy: Wśród najistotniejszych warunków zawartej umowy kredytowej należy wskazać na następujące: a)ustanowienie zabezpieczenia w postaci sądowego zastawu rejestrowego na 80% akcji spółki TRIMTAB S.A.; b)weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z poręczeniem spółek zależnych; c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy oraz poręczycieli, e)cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z kilku umów o świadczenie usług. 6.Pozostałe warunki umowy: opisywana umowa kredytowa została zawarta na korzystnych warunkach rynkowych i nie zawiera ponadto innych postanowień, odbiegających w sposób szczególny od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 7.Kryterium będące podstawą uznania umowy za umowę o znacznej wartości:
kwota nabywanego kredytu przez Spółkę Arteria S.A. stanowi kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych Spółki. Komentarz Zarządu : Zawarcie opisanej umowy kredytowej na korzystnych warunkach rynkowych jest kolejnym krokiem Zarządu Arteria S.A. zmierzającym do systematycznego obniżania kosztów finansowych związanych z bieżącą obsługą zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

| | | Arteria Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARTERIA S.A. | | Handel | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-797 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Rosoła | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 646 80 72 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.arteriasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527 24 58 773 | | 140012670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu
2011-11-25 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3958hf

Podziel się opinią

Share
d3958hf
d3958hf