Trwa ładowanie...
d2lpgfd

ASBISc - Informacja o możliwości przekroczenia prognozy zysku netto (9/2012)

ASBISc - Informacja o możliwości przekroczenia prognozy zysku netto (9/2012)

Share
d2lpgfd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASBISc | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o możliwości przekroczenia prognozy zysku netto | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (?Spółka", ?Emitent"), w nawiązaniu do prognozy finansowej wyników Spółki na rok 2011 opublikowanej raportem bieżącym 3/2011 z 23 lutego 2011 roku a następnie zaktualizowanej w raporcie bieżącym 10/2011 z 28 lipca 2011 roku, niniejszym informuje, iż zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami zysk netto osiągnięty przez Spółkę w IV kwartale 2011 roku mógł przekroczyć 7,6 mln USD, i w związku z tym pozytywnie wpłynąć na poziom wyniku netto za cały 2011 rok. Prognoza wyników Spółki zakładała zysk netto w 2011 roku na poziomie pomiędzy 3 mln USD a 4,5 mln USD. W związku ze wstępnymi wynikami Spółki w IV kwartale 2011 roku, zysk netto Spółki w 2011 roku mógł przekroczyć 5 mln USD, co jest wartością wyższą o ponad 10% w stosunku prognozowanego poziomu zysku netto. Przyczyny pozytywnego wpływu są następujące: - ulepszone portfolio produktowe, które pozwala Spółce na osiąganie lepszych marż zysku brutto - rosnąca sprzedaż produktów pod markami własnymi Prestigio i Canyon - ulepszone
strategie hedgingowe, które zabezpieczają Spółkę przed stratami walutowymi - niedobór dysków twardych, który doprowadził do podwyższenia marż Jednocześnie Spółka informuje, że podane powyżej wartości mają charakter wstępny oraz mogą ulec zmianie, oraz że ostateczny poziom zysku netto za IV kwartał 2011 roku zostanie opublikowany w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 roku zaplanowanym na 28 lutego 2012 roku, a za 2011 rok w zbadanym raporcie rocznym za 2011 rok zaplanowanym na 29 marca 2012 roku. Niniejszy raport bieżący jest publikowany zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Information about possibility of exceeding net profit forecast The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”), in relation to the Company’s financial forecast for year 2011 published in current report 3/2011 from February 23rd, 2011 and updated in current report 10/2011 from July 28th, 2011 hereby informs that according to preliminary calculation the Company’s net profit in Q4 2011 may have exceeded USD 7.6 million, and therefore positively affected net profit level for the whole 2011. The Company’s forecast assumed net profit between USD 3 million and USD 4,5 million for 2011. Following the preliminary result of Q4 2011, the Company’s net profit for 2011 may have exceeded USD 5 million which is more than 10% higher than the forecasted level of net profit. The reasons of this positive impact are: - upgraded product portfolio that allows the Company to achieve better gross profit margins - growing sales of own brands Prestigio and Canyon - upgraded hedging strategies that
secure the Company from currency losses - shortage of the Hard Disk Drive products which led to better margins In the same time the Company informs that the abovementioned numbers are preliminary and are subject to change, and the final level of net profit for Q4 2011 will be published in interim report for Q4 2011 scheduled for February 28th, 2012, and for 2011 year in the audited annual report for 2011 scheduled for March 29th, 2012. This current report is published in relation to art. 5 sec. 1 p 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the Issuers and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal. | |

d2lpgfd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ASBISc ENTERPRISES PLC | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASBISc | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 4102 | | Limassol | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kolonakiou Street 43 | | 43 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | - | | - | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lpgfd

Podziel się opinią

Share
d2lpgfd
d2lpgfd