Trwa ładowanie...
d1xb34m
d1xb34m
espi

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A...

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. (19/2012)
Share
d1xb34m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 23 maja 2012 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki a tym samym do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2012-2017 następujące osoby: 1.Pana Adama Górala; 2.Pana Zbigniewa Pomianka; 3.Pana Jarosława Adamskiego. Pan Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z
uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991 - 1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce. Jest współzałożycielem Asseco Poland S.A. Od roku 1995 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Asseco Poland S.A. (d. COMP Rzeszów), następnie po roku 2004 aż do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach ABAS S.A. oraz COMP Soft Sp. z o.o., a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula&Wólczanka S.A., ABG (dawniej DRQ), Asseco Systems. W latach 2007-2008 był Prezesem Zarządu Prokom Software S.A., po roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu ABG S.A. aż do połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2010. Ponadto sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, Asseco Business Solutions, ADH Soft, Asseco Northern Europe oraz funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Asseco DACH. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu, Podkarpackiego Klubu Biznesu (gdzie pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu) oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej. Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat Pan Adam Góral nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Adam Góral nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Zbigniew Pomianek jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990?1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w Jazcoop Sp. z o.o., od 1993 do 1995 roku w COMP Ltd. Sp. z o.o. Współtworzył Asseco Poland S.A., gdzie pracuje od
września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu. W latach 2000?2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz Postdata S.A. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System S.A. Obecnie Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Zbigniew Pomianek nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Zbigniew Pomianek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu "start up" min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej.
Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A. Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konrada Wallenroda 4C
(ulica) (numer)
22 533 14 40 22 533 14 39
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@assecobs.pl www.assecobs.pl
(e-mail) (www)
522-26-12-717 017293003
(NIP) (REGON)
d1xb34m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-24 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu
2012-05-24 Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xb34m

Podziel się opinią

Share
d1xb34m
d1xb34m