Trwa ładowanie...
d3v3rxw

ATLAS ESTATES LTD - Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna (12/2013)

ATLAS ESTATES LTD - Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna (12/2013)

Share
d3v3rxw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym informuje, iż 24 września 2013 roku Umowa o Generalne Wykonawstwo ("Umowa") została zawarta pomiędzy spółkami zależnymi Spółki: ? Capital Art Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ("Inwestor"), Zielono AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ("Strona Finansująca Projekt") oraz Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Polska ("Generalny Wykonawca"). Przedmiotem Umowy jest posadowienie przez Generalnego Wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Giełdowej 4 w Warszawie. Maksymalne wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy wynosi 13.553.574,00 złotych + VAT. Zakończenie wykonania zobowiązania Generalnego Wykonawcy nastąpi 6 sierpnia 2015 r. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy płatną przez Generalnego Wykonawcę w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Inwestora i Stronę Finansującą Projekt z powodu okoliczności, za które odpowiada Generalny Wykonawca określonych w Umowie oraz szereg kar pieniężnych płatnych przez Generalnego Wykonawcę w przypadku opóźnień w wykonywaniu zobowiązania wykonawczego. Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, jednak Inwestorowi i Stronie Finansującej Projekt łącznie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawcę z powodu okoliczności, za które winę ponosi Inwestor lub Strona Finansująca Projekt określonych w Umowie, Strona Finansująca Projekt zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy. Podstawa prawna: artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439).
Execution of a general contractor agreement with Unibep Spółka Akcyjna The Management Board of Atlas Estates Limited (the ?Company") hereby notifies that on 24 September 2013 a General Contractor Agreement (the ?Agreement") was signed between the Company?s subsidiaries: Capital Art Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna with its registered seat in Warsaw, Poland (?Investor"), Zielono AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna with its registered seat in Warsaw, Poland (?Party Financing the Project") and Unibep Spółka Akcyjna with its registered seat in Bielsko Podlaskie, Poland (?General Contractor"). The subject of the Agreement is the construction by the General Contractor of multi-apartment residential building at 4, Giełdowa St. in Warsaw, Poland. The maximum value of the General Contractor?s remuneration amounts to 13,553,574.00 PLN + VAT. The completion of the General Contractor obligation shall occur on 6 August 2015. The
Agreement provides for contractual penalty in the amount of 5% of the General Contractor?s remuneration payable by the General Contractor in the event Investor and the Party Financing the Project terminates the Agreement due to reasons attributable to the General Contractor, defined in the Agreement and a number of contractual penalties payable by the General Contractor in the event of delays in construction. Total number of the contractual penalties shall not exceed 10% of the General Contractor?s remuneration, however, the Investor and Party Financing the Project are jointly entitled to claim compensation for damages exceeding the contractual penalties. In the event of termination of the Agreement by the General Contractor due to the reasons defined in the Agreement, caused by the fault of Investor or fault of Party Financing the Project, the Party Financing the Project shall pay to the General Contractor a contractual penalty in the amount of 5% of the General Contractor?s remuneration. Legal grounds:
art. 56 item 1, point 1) of Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 (Polish Journal of Laws of 2009, Nr 185, Item 1439) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current report no 12_Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep S A _2013 09 24_PL.pdf | Umowa o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna | | | | | | | | | |
| | Current report no 12_Execution of a general contractor agreement with Unibep S A _2013 09 24_ENG.pdf | Execution of a general contractor agreement with Unibep Spółka Akcyjna | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

| | | ATLAS ESTATES LIMITED | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLAS ESTATES LTD | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | GY1 3HB | | St. Peter Port, Guernsey | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Martello Court, Admiral Park | | PO Box 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 208 07 00 | | +48 22 208 07 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | InvestorRelations@atlasestates.com | | www.atlasestates.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | N/A | | N/A | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mark Chasey Director
2013-09-24 Guy Indig Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw