Trwa ładowanie...
d4hc63u
d4hc63u
espi

ATLAS ESTATES LTD - Wszczęcie postępowania poprzez zawezwanie do próby ugodowej Atlas Estates (Mi...

ATLAS ESTATES LTD - Wszczęcie postępowania poprzez zawezwanie do próby ugodowej Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. (2/2011)
Share
d4hc63u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania poprzez zawezwanie do próby ugodowej Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Atlas Estates Limited (?AEL") w dniu wczorajszym otrzymała informację od swojej spółki zależnej Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("AEM"), iż w dniu 20 stycznia 2011 roku AEM otrzymało z sądu zawiadomienie o posiedzeniu sądu z wniosku Reform Company Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o zawezwaniu do próby ugodowej w zakresie zapłaty przez AEM kwoty 66,791,250 PLN wraz z odsetkami od dnia 26 marca 2007 roku z tytułu szkody jaką poniósł Reform Company Sp.z o.o. w wyniku sprzedaży budynku Millenium Plaza, położonego w Warszawie.Jako przeciwnicy w zawezwaniu do próby ugodowej zostali powołani: AEM, Hendrik Johannes Keilman, Anandrous B.V z siedzibą w Amsterdamie, Hocalar B.V. z siedzibą w Rotterdamie, DIR Mangement B.V z siedzibą w Amsterdamie.AEL niniejszym informuje, że w jego ocenie wniosek Reform Company Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest wynikiem wewnętrznych sporów udziałowców Reform Company Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.AEM zawarło transakcję nabycia budynku
Millennium Plaza ponad 3 lata temu w dobrej wierze oraz zapłaciło cenę rynkową za budynek. Zgodnie z opinią jaka Rada AEL otrzymała od swoich doradców prawnych jak również w oparciu o dowody powołane we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w opinii AEL żądanie Reform Company Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w zakresie zapłaty przez AEM ww. kwoty nie znajduje istotnej podstawy zarówno faktycznej, jak i prawnej.Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 punkt 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz. 259).Instituting legal proceeding against Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o.Atlas Estates Limited (?AEL") was notified today by its subsidiary Atlas Estates (Millennium) Sp. z o.o. with its seat in Warsaw (?AEM") that on 20 January 2011 AEM obtained from the
court an invitation for a hearing of amicable settlement concerning a claim of Reform Company Sp. z o.o. in bankruptcy proceeding for payment of the amount of 66,791,250 PLN as the compensation of the damages which were caused to Reform CompanySp. z o.o. at execution of the transaction of sale of Millennium Plaza building. The parties invited for the amicable settlement are: AEM, Hendrik Johannes Keilman, Anandrous B.V with its seat in Amsterdam, Hocalar B.V with its seat in Rotterdam, DIR Mangement B.V with its seat in Amsterdam.AEL hereby informs that in its opinion the motion of Reform Company Sp. z o.o. in bankruptcy for any payments is the result of the internal disputes between the shareholders of Reform Company Sp. z o.o. in bankruptcy.AEM entered into the transaction of purchase of the Millennium Plaza building over 3 year ago in good faith and paid the fair price for the building. Based on the advice the Board has received from its legal advisors and the evidences as indicated in the motion for the
amicable settlement, it is the Board opinion that there is no material background, both factual and legal, to the above-mentioned claim.Legal basis: : § 5 section 1 pint 8 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 2201102_03.docx | | | | | | | | | | |
| | Current report no 2 2011_02_03.docx | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTD Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY13HB St. Peter Port
(kod pocztowy) (miejscowość)
PO Box 119, Martello Court, Admiral Park
(ulica) (numer)
0048 22 208 07 01 0048 22 208 07 77
(telefon) (fax)
InvestroRelations@atlasestatesltd.com www.atlasestates.com
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Andrew Fox Chairman

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hc63u

Podziel się opinią

Share
d4hc63u
d4hc63u