Trwa ładowanie...
djo44oh
espi

ATMGRUPA - Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat S.A (4/2011)

ATMGRUPA - Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat S.A (4/2011)
Share
djo44oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATMGRUPA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w ostatnim okresie z Telewizją Polsat S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 31 772,8 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych.Umową o największej wartości jest umowa z dnia 18 października 2010 r. na realizację kolejnej serii odcinków telenoweli "Pierwsza miłość". Wartość tej umowy wynosi 14 601,6 tys. zł.Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy.Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości dni ewentualnego opóźnienia w dostarczaniu przez spółkę, w ustalonych terminach, kolejnych odcinków programu, jak również od wystąpienia wad technicznych w dostarczonym materiale.Wysokość kary w
przypadku jednodniowego opóźnienia w dostarczeniu odcinka programu może wynieść 7 tys. zł. Oznacza to, że przekroczenie możliwych do nałożenia kar ponad równowartość 10% wartości umowy nastąpi przy wystąpieniu ponad 209 dni łącznej ilości dni opóźnień w dostarczaniu odcinków w zamówionej serii programu.Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2011-02-15 Paweł Tobiasz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djo44oh

Podziel się opinią

Share
djo44oh
djo44oh