Trwa ładowanie...
d3828n7

ATREM S.A. - Podjęcie decyzji o połączeniu Atrem S.A. ze spółką zależną?Dom -Mar sp. z o.o. (4/2011)

ATREM S.A. - Podjęcie decyzji o połączeniu Atrem S.A. ze spółką zależną?Dom -Mar sp. z o.o. (4/2011)

Share
d3828n7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o połączeniu Atrem S.A. ze spółką zależną?Dom -Mar sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A.(Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku, zarządy Atrem S.A. oraz spółki zależnej od Emitenta: Dom-Mar sp. z o. o. podjęły uchwały w sprawie połączenia Atrem S.A. (Spółka Przejmująca) i Dom-Mar sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).Połączenie spółek Atrem S.A. oraz Dom-Mar Sp. z o.o. ma na celu uporządkowanie struktury w ramach Grupy Kapitałowej Atrem, obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez połączenie segmentów automatyki i klimatyzacji. Planowane połączenie umożliwi ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi, przede wszystkim dzięki przepływowi wiedzy operacyjnej pomiędzy pracownikami łączących się podmiotów.Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Dom-Mar sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (Atrem S.A.).Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej Dom-Mar sp. z o.o. posiada jedyny wspólnik, którym jest Atrem S.A., połączenie
przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 w zw. z §§ 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących akcji w Spółce Przejmującej,d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.W związku z połączeniem przez przejęcie spółki działającej pod firmą Dom-Mar sp. z o.o. nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.Wymagania dotyczące przyznania dla osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej Dom-Mar sp. z o.o. na podstawie art. 511 Kodeksu spółek handlowych, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej, nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w Spółce Przejmowanej przysługują jedynemu wspólnikowi?Atrem
S.A., a jednocześnie Atrem S.A. jako Spółka Przejmująca nie emituje nowych akcji w związku z połączeniem spółek.W związku z połączeniem przez przejęcie spółki pod firmą Dom-Mar sp. z o.o. nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.Na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 k.s.h. w ramach trybu uproszczonego nie sporządza się sprawozdania zarządów (art. 501 k.s.h.), a planu połączenia nie poddaje się badaniu biegłego rewidenta.Plan połączenia został w dniu dzisiejszym złożony w sądzie rejestrowym.Zarząd Atrem S.A. zwraca uwagę na fakt, iż załączone do planu połączenia informacje dotyczące wartości majątku łączących się spółek oraz oświadczenia o ich stanie księgowym sporządzone zostały dla celów połączenia.W załączeniu Emitent publikuje plan połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami uzgodniony z Zarządem Dom-Mar Sp. z o. o.Podstawą prawną niniejszego raportu jest art.
§ 5 ust.1 pkt. 13) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | plan_polaczenia.pdf | Plan połączenia | | | | | | | | | |
| | osiwdczenie_ostanieksiegowym_ATREM.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Atrem S.A. | | | | | | | | | |
| | oswiadczenie_ostanieksiegowym DOMMAR.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Dom-Mr sp. z o. o. | | | | | | | | | |
| | oswiadczenieoustaleniuwartoscimajatku_DOMMAR.pdf | Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Dom-Mar sp. z o. o. | | | | | | | | | |
| | projekt_uchwaly_ATREM.pdf | Projekt uchwały Atrem S.A. | | | | | | | | | |
| | projekt_uchwaly_DOMMAR.pdf | Projekt uchwały Dom-Mar sp. z o. o. | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z sytuacji fiansowej_DOM-MAR.pdf | Sprawozdanie z sytuacji finansowej Dom-Mar sp. z o. o. | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z sytuacji finansowej ATREM.pdf | Sprawozdanie z sytuacji finansowej Atrem S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7