Trwa ładowanie...
d43xdm0

ATREM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ATREM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 106 947 129 349 25 397 30 992
Zysk/strata brutto ze sprzedaży 16 762 9 478 3 981 2 271
Zysk/strata operacyjny 2 627 (13 326) 624 (3 193)
Zysk/strata brutto 2 671 (14 705) 634 (3 523)
Zysk/strata netto 1 858 (12 081) 441 (2 895)
Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 858 (12 081) 441 (2 895)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 841 16 574 200 3 971
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 869 795 206 190
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 802) (4 259) (903) (1 020)
Przepływy pieniężne netto - razem (2 092) 13 110 (497) 3 141
Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) . . . .
Zysk netto/strata akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 (1,31) 0,05 (0,31)
Rozwodniony zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 (1,31) 0,05 (0,31)
Aktywa razem 106 943 108 599 25 787 26 564
Zobowiązania długoterminowe 4 581 6 798 1 105 1 663
Zobowiązania krótkoterminowe 41 146 42 230 9 921 10 330
Kapitał własny ogółem 61 216 59 571 14 761 14 571
Kapitał podstawowy 4 615 4 615 1 113 1 129
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 61 216 59 571 14 761 14 571
Wartość księgowa należna akcjonariuszom jednostki dominującej jedną akcję (w zł/EUR) 6,63 6,45 1,60 1,58
Rozwodniona wartość księgowa należna akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 6,63 6,45 1,60 1,58
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:kurs NBP z dnia 31.12.2013 r.: 1 EUR= 4,1472 zł,kurs NBP z dnia 31.12.2012 r.: 1 EUR= 4,0882 zł;- dla pozycji rachunku zysków i strat i pozycji sprawozdania z przepływów pienięznych kurs wyliczony na ostatni dzień każdego miesiąca 2013 i 2012 r., odpowiednio 1 EUR= 4,2110 zł i 1 EUR=4,1736 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ATREM za 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ATREM za 2013 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ATREM za rok 2013.
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego GK ATREM za rok 2013.pdf Oświadczenie o rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego
Opinia i raport niezaleznego biegłego rewidenta.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
List Zarządu Atremn S.A.pdf List Zarządu Atrem S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Konrad Śniatała Prezes Zarządu
2014-03-21 Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Łukasz Kalupa Członek Zarządu
2014-03-21 Przemysław Szmyt Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Schramma Główny Księgowy Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0