Trwa ładowanie...
d90p584
d90p584
espi

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (37/2011)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (37/2011)
Share
d90p584

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. powziął informację, iż spółka Atrem S.A. w okresie od dnia 23 maja 2011 r. do dnia 15 lipca 2011 r. zawarła ze spółką Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu umowy na łączną szacunkową wartość 12.808.663,54 zł. netto (słownie: dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 54/100). Umową o największej wartości jest umowa z dnia 16 czerwca 2011 r. zawarta w trybie obiegowym przez Atrem S.A. ze spółką Hochtief Polska S.A. Oddział w Poznaniu (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach zadania pn: "Zaprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań- Ławica". Termin wykonania przedmiotu umowy został określony od dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia 10 maja 2013 r. Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości
12.450.000,00 zł. netto (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100). Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi, z następujących tytułów: 1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów realizacji Etapów i/lub terminów pośrednich ? 0,3 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia 2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ? 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów wymaganych zgodnie z umową- 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi/gwarancji- 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, o ile jednak opóźnienie w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym przekroczy 5 dni kara umowna ulega powiększeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego; 5) za niezapewnienie min. 75 % stanu osobowego brygad roboczych wraz z nadzorem Wykonawcy w
dni pracujące przypadające pomiędzy dniami wolnymi od pracy ? 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień, w którym wykonawca nie spełnił powyższego warunku 6) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ? 20% wynagrodzenia umownego. 7) Kara za zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego lub zatrudnienie Podwykonawcy z naruszeniem procedury przewidzianej w protokole z negocjacji i w warunkach FIDIC lub dokonania potrącenia jakiejkolwiek należności z wynagrodzenia Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego- w kwocie 10.000,00 zł. za każde naruszenie. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca udziela 36 ? miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace od daty Świadectwa Przyjęcia wg zasad FIDIC. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Hochtief Polska S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d90p584

Podziel się opinią

Share
d90p584
d90p584