Trwa ładowanie...
d16t4kv

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (9/2015)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (9/2015)

Share
d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 29 kwietnia 2014 r. do dnia 14 kwietnia 2015 roku, spółka ATREM S.A. zawarła ze spółką Port Lotniczy Poznań- Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu umowy na łączną wartość 6 154 838,00 zł netto (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych 00/100). Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym przez Emitenta (Wykonawca), datowana na dzień 10 kwietnia 2015 r., ze spółką Port Lotniczy Poznań- Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), na wykonanie zamówienia pn. Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań- Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego. Przedmiot Umowy podzielony jest na następujące zadania: Zadanie 1. Opracowanie Projektu Systemu bezpieczeństwa lotniska, Dostawa i Wdrożenie Systemu bezpieczeństwa lotniska, a także przeprowadzenie Szkolenia z
obsługi Systemu bezpieczeństwa lotniska, pracowników Zamawiającego, Zadanie 2. Opracowanie projektu oraz wykonanie robót związanych z budową Śluzy przewidzianej do kontroli pojazdów oraz alokacja wartowni, Zadanie 3. Opracowanie projektu demontażu istniejącego Ogrodzenia strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego Poznań ? Ławica oraz dostawa i montaż nowego Ogrodzenia. Wartość wynagrodzenia umownego Emitenta wynosi netto 5.470.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 34 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres: a. 48 (słownie: czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, b. 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego, na zrealizowane prace budowlane w ramach Zadania 2 i Zadania 3, c. 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego, na czujki zastosowane w
Systemie ZSB. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości: 1.1. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy ? kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 1.2. w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Projektu- kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 1.3. w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego Projektu, w stosunku do terminu zakreślonego w umowie - kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 1.4. w przypadku zwłoki w dostarczeniu Systemu bezpieczeństwa lotniska, wdrożeniu Systemu bezpieczeństwa lotniska, zrealizowaniu robót budowlano-montażowych w ramach Zadania 2, zrealizowaniu robót budowlano-montażowych w ramach Zadania 3- kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie części Przedmiotu Umowy objętego Zadaniem 2, za
każdy dzień zwłoki, 1.5. w przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z realizacją umowy - kwotę stanowiącą równowartość 0,5% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia, 1.6. w przypadku zwłoki w zwrocie Zamawiającemu, na jego żądanie, oryginałów lub kopii wszystkich materiałów znajdujących się w jego posiadaniu, a związanych z wykonaniem Umowy- kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 1.7. w przypadku zwłoki w czasie reakcji Wykonawcy, na zgłaszane błędy i awarie w okresie gwarancji- kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy przypadek zwłoki, 1.8. w przypadku zwłoki w usunięciu błędów zgłaszanych w okresie gwarancji- kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 1.9. w przypadku zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do usuwania wad, stwierdzonych w okresie gwarancji - kwotę stanowiącą równowartość 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień
zwłoki, 1.10. w przypadku niedoręczenia w terminie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy ? kwotę stanowiącą równowartość 0,5% Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki, 1.11. w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych w Operacyjnym Planie Prac Instalacyjnych w Porcie Lotniczym Poznań Ławica - 2.000,00 złotych, za każde, pojedyncze naruszenie, 1.12. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kwotę stanowiącą równowartość 10% Wynagrodzenia Wykonawcy, 1.13. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom ? 5.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 1.14. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - 3.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 1.15. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 3.000,00 złotych za każdy taki przypadek. Jeżeli kary
umowne, o których mowa w pkt 1.1. ? 1.9. powyżej, przekroczą 25 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 8% wynagrodzenia umownego brutto. Umowy zawarte przez spółkę ATREM S.A. ze spółką Port Lotniczy Poznań- Ławica Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r.
Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv