Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

AURUM SA - Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości AURUM S.A. z możliwością zawarc ...

AURUM SA - Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości AURUM S.A. z możliwością zawarcia układu (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AURUM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości AURUM S.A. z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą AURUM S.A. dawniej Inventum TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 12 marca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Emitenta. Na mocy wyżej wskazanego postanowienia Sąd ustanowił zarząd własny Emitenta, co do całości jego majątku. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Elżbiety Dzielińskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Andrzeja Wrzesińskiego. Emitent przedstawił również główne propozycje układowe określające restrukturyzację zobowiązań. Poniżej Zarząd przedstawia podstawowe założenia propozycji układowych: 1. Podział wierzycieli na dwie kategorie w zależności od wysokości należności głównej tj. wierzycieli, których wierzytelność nie przekracza kwoty 5.000,00 zł oraz pozostałych wierzycieli, których wierzytelności przekraczają kwotę 5.000,00 zł.
2. W ramach ww. kategorii Emitent zaspokoi wierzycieli w następujący sposób: - w stosunku do wierzycieli drobnych których wierzytelności nie przekraczając 5.000,00 zł Emitent proponuje spłatę całości kwoty głównej zadłużenia w terminie 60 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu przy równoczesnym zaspokojeniu należności ubocznych, - w ramach drugiej kategorii dłużnik proponuje aby wierzyciele ci zostali zaspokojeni co do całości kwoty głównej wraz z odsetkami w 12 równych ratach, płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego począwszy od pierwszego kwartału kalendarzowego, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, 3. Zawarcie układu na okres 3 lat jego wykonywania licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4. Źródła finansowania układu to: - ściągnięcie wymagalnych wierzytelności od dłużników Emitenta, - zysk z bieżącej działalności Emitenta, - zbycie części aktywów Emitenta w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów. Zarząd powiadomi o
uprawomocnieniu się ww. postanowienia niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. W sprawie złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu, Zarząd AURUM S.A. informował w raporcie okresowym nr 110/2014 w dniu 12 grudnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AURUM SA
(pełna nazwa emitenta)
AURUM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
office@aurum-sa.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
634 23 63 973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Jan Karaszewski Prezes Zarządu
2015-03-13 Izabela Karaszewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o