Trwa ładowanie...
d1542mb

AWBUD - Raport roczny R 2014

AWBUD - Raport roczny R 2014

Share
d1542mb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 168 640 231 593 40 255 54 997
Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (5 014) (1 214) (1 197) (288)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 569) (26 859) (1 329) (6 378)
Zysk (strata) netto (4 343) (25 321) (1 037) (6 013)
Całkowity dochód netto (4 343) (25 321) (1 037) (6 013)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 354 9 236 1 278 2 193
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 428 (811) 818 (193)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 649 (6 277) 155 (1 491)
Przepływy pieniężne netto razem 9 431 2 148 2 251 510
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (0.53) (3.07) (0.13) (0.73)
Aktywa razem 142 101 157 028 33 339 37 864
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 584 106 168 22 425 25 600
Zobowiązania długoterminowe 3 491 4 317 819 1 041
Zobowiązania krótkoterminowe 92 093 101 851 21 606 24 559
Kapitał własny 46 517 50 860 10 914 12 264
Kapitał podstawowy 4 121 82 429 967 19 876
Liczba akcji 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5.64 6.17 1.32 1.49
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII, kolumna 1 i 3) podano na dzień 31.12.2014 roku. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII), kolumna 2 i 4) podano na dzień 31.12.2013 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Awbud S.A. 2014.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 2014
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta 2014.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta 2014
List Prezesa Zarządu Awbud S.A..pdf List Prezesa Zarządu Awbud S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1542mb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2015-03-23 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk
2015-03-23 Wojciech Górecki Wiceprezes Zarządu Wojciech Górecki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Arkadiusz Mączka Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Arkadiusz Mączka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb