Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (3/2015)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (?Emitent?) informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. został podpisany Kontrakt nr 14-IN-01, którego przedmiotem jest budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule ?pod klucz? (?Kontrakt?). Zamawiającym jest Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie (?Zamawiający?), a Wykonawcą są strony umowy konsorcjum zawartej w dniu 7 stycznia 2015 r. z udziałem Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz MIKO- TECH Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych i KOOPERACJA ?POLKO? Sp. z o.o., jako Partnerów Konsorcjum (łącznie ?Wykonawca?). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Kontraktu zostało określone w Kontrakcie na kwotę 38.630.916,72 (trzydzieści osiem milionów sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 72/100) złotych netto powiększoną o podatek VAT w wysokości 8.885.110,85 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć złotych 85/100) złotych, co daje łącznie cenę w
wysokości 47.516.027,57 (czterdzieści siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy dwadzieścia siedem złotych 57/100) złotych. Strony Kontraktu ustaliły, iż odbiór końcowy nastąpi w terminie do 13 października 2016 r. Zgodnie z Kontraktem ustalone zostały następujące kary umowne: 1. W przypadku nie dotrzymania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w Kontrakcie terminu przejęcia instalacji do eksploatacji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy pełny dzień opóźnienia. 2. W przypadku nie dotrzymania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w harmonogramie realizacji Kontraktu terminu rozpoczęcia budowy potwierdzonego stosownym wpisem do dziennika budowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy pełny dzień opóźnienia. Kara ta zostanie anulowana w przypadku osiągnięcia terminu przejęcia instalacji do eksploatacji bez opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dotrzyma
uzgodnionego terminu usunięcia wady w czasie okresu gwarancji, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za każdy pełny dzień opóźnienia w usunięciu wady. Powyższe kary umowne nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu w całości. W takim przypadku zostanie wypłacona Zamawiającemu kara umowna z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Za każde niedotrzymanie deklarowanej dyspozycyjności instalacji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.500,00 zł za każdą godzinę niedyspozycyjności instalacji ponad wartość wynikającą z deklarowanej dyspozycyjności. 5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub z naruszeniem procedury jej udzielania wykonania całości lub części robót budowlanych podwykonawcy bądź też naruszenia innych zobowiązań Wykonawcy i nie usunięcia tych naruszeń we wskazanym odpowiednim terminie, Zamawiający jest uprawniony do żądania na jego rzecz kary umownej w
wysokości 0,1 % wartości Kontraktu. 6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania do zabezpieczenia Zamawiającego przed roszczeniem podwykonawcy opisanego w pkt 6.9 Kontraktu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości odpowiadającej 10% kwoty roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę Zamawiającemu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego. . 7. W przypadku odstąpienia od Kontraktu w całości lub w zakresie niewykonanej części z przyczyn leżących po jednej ze Stron, druga Strona jest uprawniona do otrzymania kary umownej w wysokości 10% ceny netto (bez podatku VAT). 8. Łączna suma należnych kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszym Kontraktem nie przekroczy 20% ceny netto (bez podatku VAT). Jeżeli wysokość wyliczonych kar przekroczy 30% ceny netto (bez podatku VAT) Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu w całości. Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszego Kontraktu oraz czynu niedozwolonego i wykonawstwa zastępczego jest ograniczona do wysokości 100% ceny netto (bez podatku VAT). Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2015-03-13 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx