Trwa ładowanie...
d2wcgpf
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (9/2013)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (9/2013)
Share
d2wcgpf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 r. pomiędzy Poland Business Park X Sp. z o.o. w Warszawie, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, została zawarta umowa pod nazwą "MAIN CONTRACTOR CONSTRUCTION CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF Diamond Business Park Ursus, Phase I" ("Umowa"), której przedmiotem jest wykonanie i ukończenie przez Emitenta prac Etapu 1 i ? jeśli prace takie zostaną zlecone przez Zamawiającego ? Etapu 2 wraz z usunięciem w nich wszelkich wad zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w ramach wykonania obiektu o nazwie Diamond Business Park Ursus, Etap 1, składającego się z budynku logistycznego M1 i budynku biurowego B1 plus właściwe roboty zewnętrzne i drogowe oraz położenie fundamentów pod dalszy etap budynku biurowego B2 i roboty w celu ukończenia budynku B2 (Etap 2 ? jeśli zostanie zlecony). Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 6.783.753,72 EUR plus VAT. Wartość
wynagrodzenia wyrażona w euro przeliczona na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podpisania Umowy wynosi 28.425.963,21 złotych plus VAT. Umowa przewiduje, iż Zamawiający w dowolnym momencie przed datą ukończenia prac Etapu 1 ma prawo zlecić Wykonawcy realizację części prac związanych z Etapem 2 poprzez doręczenie Wykonawcy powiadomienia o rozpoczęciu Etapu 2. W przypadku realizacji części Robót związanych z Etapem 2, Wykonawca otrzyma za Etap 2 ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 8.945.450,84 PLN +VAT. Zgodnie z Umową całość prac w ramach Etapu I i Etapu II ma zostać ukończona do dnia 31 października 2013 r. ("Data Ukończenia"). Termin ten może ulec przesunięciu w zależności od czasu dokładnie opisanego w Umowie, w którym Zamawiający dokona doręczenia Wykonawcy powiadomienia o rozpoczęciu Etapu 2, o ile takie powiadomienie zostanie złożone. W Umowie zostały określone następujące kary umowne. 1. Jeśli Wykonawca nie ukończy zgodnie z Umową danej części robót
do właściwej Daty Kamienia Milowego lub całości robót do Daty Ukończenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące sumy jako karę umowną za niniejszą zwłokę za każdy dzień lub część dnia, który upłynie między faktycznym ukończeniem a właściwą Datą Kamienia Milowego i/lub Datą Ukończenia: - 0,1% Ceny Kontraktowej za dzień zwłoki przez pierwsze 14 dni zwłoki oraz - 0,2% Ceny Kontraktowej za dzień zwłoki po upływie i przekroczeniu14 dni zwłoki. 2.Całkowita kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 10% ceny kontraktowej. 3.W przypadku kar umownych za zwłokę spowodowaną opóźnioną inspekcją urzędową (PINB), nastąpi prolongata terminu o 10 dni. Jeśli zwłoka trwać będzie dłużej niż okres prolongaty, kary umowne zostaną zastosowane w pełnej wysokości. 4. Wszelkie kary umowne ustalone w Umowie upoważniają Stronę, której przysługują do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za
znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d2wcgpf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-01-25 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf