Trwa ładowanie...
d1fiu86
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (66/2013)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (66/2013)
Share
d1fiu86

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (13 września 2013 r.) został poinformowany przez INSTAL ? LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta ("INSTAL- LUBLIN"), iż INSTAL ? LUBLIN w dniu 13 września 2013 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę pomiędzy KARMAR S.A. w Warszawie, jako Zamawiającym a INSTAL ?LUBLIN, jako Wykonawcą. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe i kompletne wykonanie instalacji sanitarnych w tym HVAC (dostawa, montaż, próby, rozruch, uruchomienie i regulacja) wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej związanych z realizacją inwestycji "Budynek apartamentowo - usługowy "KAROLKOWA ZADANIE 4" z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Karolkowej w Warszawie ("Umowa"). Za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie gwarantowane maksymalne w wysokości 13.900.000,00 (trzynaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) złotych obliczone w oparciu o Zestawienie Cen Jednostkowych stanowiącym załącznik do Umowy oraz
obmiary wykonanych robót. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 3 lutego 2014 r. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji prac. Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zmawiającemu karę umowną za: a) opóźnienia z przyczyn dotyczących Wykonawcy w dotrzymaniu wszelkich terminów umownych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b)opóźnienia z przyczyn dotyczących Wykonawcy w usuwaniu wad w robotach - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c)odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto; d)zatrudnienie podwykonawcy niezgodnie z Umową - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto; e)spowodowanie przerwy lub utrudnień w realizacji innych prac dot. inwestycji, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy lub utrudnień. 2. Maksymalna suma wszystkich kar nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. 3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich wysokości, przewyższającej wysokość kar umownych. 4. Odpowiedzialność Zamawiającego względem Wykonawcy jest ograniczona do wysokości naliczonej zgodnie z Umową przez Wykonawcę kary umownej, a w braku takiej kary do wysokości 4% wynagrodzenia. Umowa wejdzie w życie z dniem jej akceptacji przez inwestora. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż ma wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d1fiu86

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-09-13 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fiu86

Podziel się opinią

Share
d1fiu86
d1fiu86