Trwa ładowanie...
d26jk99
d26jk99
espi

AZOTY TARNÓW - Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego zamieszczonego w treści wezwania do z...

AZOTY TARNÓW - Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego zamieszczonego w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. (62/2011)
Share
d26jk99

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego zamieszczonego w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") z dnia 18 lipca 2011 r. nr DKK ? 77/2011, na mocy której Prezes UOKiK, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Spółki, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad spółką Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. z siedzibą w Policach ("ZCh Police"). W związku z powyższym, Spółka przekazuje informację o ziszczeniu się jednego z warunków prawnych zamieszczonych w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh Police, ogłoszonego za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie w dniu 15 czerwca 2011 roku przez Spółkę ("Wezwanie"). Na podstawie §6 ust. 3 w związku z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że ziścił się jeden z warunków, o którym mowa w pkt 24 Wezwania, tj. w dniu 18 lipca 2011 r. wydana została bezwarunkowa zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji (zgodnie z definicją zawartą w Wezwaniu), co oznacza, że Wzywający może nabyć wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem: (i) spełnienia się warunku prawnego uzyskania bezwarunkowej zgody Bundeskartellamt (Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec) na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia Akcji zgodnie z treścią Wezwania albo upływu ustawowego terminu, w którym zgoda taka może zostać wydana; oraz (ii) spełnienia się warunku, o którym mowa w pkt 6 Wezwania albo (iii) podjęcia decyzji
o nabyciu Akcji objętych zapisami pomimo braku ziszczenia się warunku, o którym mowa w pkt 6 Wezwania. Podstawa prawna: §6 ust. 3 w zw. z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym
informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez
prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2011-07-19 Witold Szczypiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26jk99

Podziel się opinią

Share
d26jk99
d26jk99