Trwa ładowanie...
d1blsi4
espi

AZOTY TARNÓW - Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S...

AZOTY TARNÓW - Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A. (39/2010)

Share
d1blsi4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Emitent") informuje, iż 20 grudnia 2010 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącym rejestracji w dniu 13 grudnia 2010 roku zmian w statucie Emitenta dokonanej uchwałami nr 8 do 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.11.2010 roku.Uchwałą nr 8 z dnia 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany w § 1 Statutu Emitenta poprzez dodanie ustępu 3 w następującym brzmieniu:"3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy "Azoty Tarnów""Uchwałą nr 9 z dnia 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie § 33 ust. 1 pkt. 21 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oceny pracy Zarządu",Aktualne brzmienie:"21)
sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu"Uchwałą nr 10 z dnia 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany w § 33 ust. 1 pkt. 17 Statutu Emitenta poprzez skreślenie punktu 17 w dotychczasowym brzmieniu:"17) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki"Uchwałą nr 11 z dnia 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany w § 33 ust. 2 Statutu Emitenta poprzez dodanie punktu 14 w następującym brzmieniu:"14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej."Uchwałą nr 13 z dnia 19 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nadało nowe brzmienie następujących artykułów:§ 21 ust. 2 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa
Spółki",Aktualne brzmienie:"2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego regulującego wewnętrzną organizację Przedsiębiorstwa Spółki"§ 33 ust. 2 pkt. 1 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 400.000 (czterysta tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) mln złotych",Aktualne brzmienie:"1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych"§ 33 ust. 2 pkt. 2 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych",Aktualne brzmienie:"2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości
rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych"§ 33 ust. 2 pkt. 3 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych",Aktualne brzmienie:"3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych"§ 33 ust. 2 pkt. 4 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 800.000 (osiemset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych",Aktualne
brzmienie:"4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych"§ 33 ust. 2 pkt. 5 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług o wartości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych",Aktualne brzmienie:"5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych"§ 33 ust. 2 pkt. 6 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 200.000 (dwieście
tysięcy) złotych",Aktualne brzmienie:"6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych"§ 51 pkt. 9 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych",Aktualne brzmienie:"9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych"§ 51 pkt. 10 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych",Aktualne brzmienie:"10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w
nieruchomościo wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych"§ 51 pkt. 11 Statutu Emitenta:Dotychczasowe brzmienie:"11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych",Aktualne brzmienie:"11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych"Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ujednolicony tekst Statutu po WZ 19.11.2010.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@azoty.tarnow.pl | | www.azoty.tarnow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2010-12-21 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4