Trwa ładowanie...
d40qite
espi

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w Zakł...

AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (25/2013)

Share
d40qite

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że 31 stycznia 2013 roku otrzymał informację z dnia 30 stycznia 2013 roku, przekazaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa sporządzoną w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a, w związku z art. 69 ust. 4 oraz art. 69a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Zgodnie z przekazaną informacją, 22 stycznia 2013 roku Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Skarb Państwa") objął 24.215.617 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (dalej: "PDA"), w wyniku czego Skarb Państwa zwiększył stan posiadania akcji Spółki oraz PDA i z chwilą zamiany PDA na akcje serii D Spółki przekroczy próg 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zwiększy posiadany dotychczas udział w kapitale zakładowym
Spółki, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. PDA zostały objęte w ramach oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2012 roku i skierowanej do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy S.A. Przed objęciem PDA, Skarb Państwa był w posiadaniu 20.549.000 akcji Spółki, stanowiących 32,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 20.549.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,05% ogólnej liczby głosów. W wyniku wyżej opisanej transakcji Skarb Państwa objął 24.215.617 PDA i na dzień 30 stycznia 2013 r. posiadał łącznie 44.764.617 akcji Spółki lub PDA. Z chwilą zamiany PDA na akcje serii D Spółki Skarb Państwa będzie posiadał 44.764.617 akcji Spółki, stanowiących 45,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 44.764.617 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 45,13% ogólnej liczby
głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@grupaazoty.com | | www.grupaazoty.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2013-01-31 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite