Trwa ładowanie...
d42xau8
espi

B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projekt...

B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał (53/2013)
Share
d42xau8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 sierpnia 2013 roku, godzinę 16:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod nowym adresem przy ulicy Łopuszańskiej 32, 02- 220 Warszawa. Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. VI. Wolne wnioski; VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) oraz projekty uchwał zostały
zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące NWZ na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloszenieozwołaniuNWZB3SystemSA_20 VIII 2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A. na 20.08.2013 | | | | | | | | | |
| | Projekty_uchwalNWZB3SystemSA_20 VIII 2013.pdf | Projekty uchwał NWZ B3System S.A. zwołanego na 20.08.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d42xau8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Monika Białkowska Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności członka Zarządu
2013-07-24 Piotr Florek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42xau8

Podziel się opinią

Share
d42xau8
d42xau8