Trwa ładowanie...
d2diwvh

B3SYSTEM - Rejestracja przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Sp ...

B3SYSTEM - Rejestracja przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki (7/2015)

Share
d2diwvh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 4 marca 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Dokonano wpisu następujących zmian w Statucie Spółki: 1. zgodnie z Uchwałą nr 7 NWZ z dnia 4 marca 2015 roku ze Statutu zostały usunięte następujące ustępy w §6: ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9 i ust. 10. 2. zgodnie z Uchwałą nr 8 NWZ z dnia 4 marca 2015 roku ze Statutu Spółki został usunięty §6a 3. zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ z dnia 4 marca 2015 roku §17 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie: 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. 4. zgodnie z Uchwałą nr 10 NWZ z dnia 4 marca 2015 roku dodano ust. 4 oraz ust. 5 w §5 w brzmieniu 4) Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu. 5) Ograniczenie zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wyłącza się w przypadku akcji emitowanych na podstawie Uchwały nr 71 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Akcje emitowane na podstawie Uchwały wskazanej w zdaniu pierwszym mogą być zamieniane, na żądanie akcjonariusza, na akcje zwykłe imienne, jednak nie później niż do dnia złożenia przez Spółkę wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o ich dematerializację. Po tym dniu wyłącza się możliwość zamiany akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne zgodnie z
zapisami ust.4 powyżej. Ponadto Sąd Rejonowy obniżył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.262.771,00 zł do kwoty 2.477.286,00 zł, to jest o kwotę 785.485,00 zł. Celem obniżenia kapitału była realizacja Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela serii M w łącznej liczbie 785.485 sztuk. Akcje serii M zostały nabyte w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Spółkę na podstawie umów cywilno - prawnych kupna. Spółka nabyła łącznie 785.485 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja za łączną cenę 786.485,00 zł. Sąd Rejonowy dokonał też wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 785.485 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 71 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. z dnia 12 sierpnia 2014 roku. Raport bieżący nr 64/2014 o emisji akcji serii N, w ramach warunkowego kapitału, Spółka opublikowała w dniu 30 grudnia 2014 roku. W związku z powyższymi zmianami w
kapitale zakładowym, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.477.286,00zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) i podzielony jest na 2.477.286 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, w tym na: 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 3) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 75000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 10000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 5)
108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 108000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 6) 117.000 (sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 117000 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 7) 20.560 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 20560 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 8) 105.487 (sto pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 105487 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 9) 10.568 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00001 do 10568 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 10) 449.999 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii J o numerach od 000001 do 449999 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 11) 16.860
(szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 00001 do 16860 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 12) 2.118 (dwa tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0001 do 2118 o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 13) 144.709 (sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 136001 do 930194, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. 14) 785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach 000001 do 785485, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda. Po ww zmianach w kapitale zakładowym ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 2.577.286 głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2diwvh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-238 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Modularna | | 3A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2diwvh

Podziel się opinią

Share
d2diwvh
d2diwvh