Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Polkomtel S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B...

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Polkomtel S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B3System S.A. (73/2010)
Share
d1zb14o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z firmą Polkomtel S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B3System S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku podmiot zależny od B3System S.A. - spółka COPI S.A. z siedzibą w Warszawie, otrzymała umowę zawartą dnia 29 grudnia 2010r. ze spółką Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa przez COPI S.A. do Polkomtel S.A. oprogramowania oraz realizacja usług informatycznych o wartości netto 5 470 000 zł.Usługi gwarancyjne zawarte w Umowie:Usługi gwarancji rozszerzonej świadczonej przez 5 lat, w ramach których do serwisu COPI będzie należało m.in. przyjmowanie zgłoszeń serwisowych i wsparcie w j. polskim na poziomie 24/7/365 oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i instalacji poprawek
optymalizacyjnych.Umowa nakłada na COPI S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie:- w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów realizacji przedmiotu Umowy, Spółka COPI S.A. zostanie obciążona karą umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto przysługującego COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Natomiast w przypadku opóźnienia przekraczającego 70 dni dla odbioru poszczególnych faz realizacji, Polkomtel S.A. ma prawo odstąpić od Umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia należnego COPI S.A. oraz żądać od COPI S.A. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i zabrania na własny koszt dostarczonych produktów, z zastrzeżeniem uprzedniego wyznaczenia COPI S.A. 20 - dniowego terminu na właściwe zakończenie danej fazy i jego bezskutecznego upływu;- w przypadku, gdy dostarczone produkty informatyczne nie będą spełniały wymogów krytycznych i funkcjonalnych określonych w Umowie, Polkomtel S.A. ma prawo odstąpić od Umowy, naliczając
jednocześnie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia należnego COPI S.A. oraz żądać od COPI S.A. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i zabrania na własny koszt dostarczonych produktów;- w przypadku opóźnień w realizacji świadczeń gwarancyjnych Polkomtel S.A. ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,04% wynagrodzenia netto przysługującego COPI S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy za każdą rozpoczętą godzinę przestoju w pracy ponad gwarantowany termin naprawy;- W przypadku zaistnienia siły wyższej kary umowne nie będą naliczane- Polkomtel S.A. może dochodzić odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem przez COPI S.A. przedmiotu Umowy, w tym z tytułu kar umownych, do wysokości ustalonego wynagrodzenia netto.- COPI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych, niemożliwości ich wykorzystywania i kosztach ich odtwarzania oraz za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania Polkomtel S.A..- Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści
została w Umowie wyłączona.Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi jej wartość netto przekraczająca 10% kapitałów własnych B3System S.A. według stanu na dzień 30.09.2010 roku . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1zb14o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2010-12-30 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o