Trwa ładowanie...
d2fu9j0

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. oraz ING Services sp. z o.o. (20/2014)

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. oraz ING Services sp. z o.o. (20/2014)

Share
d2fu9j0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. oraz ING Services sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej również jako: "Spółka"] informuje, iż w dniu 03 marca 2014 roku wpłynął do Spółki zwrotnie podpisany trójstronny Aneks nr 5 do umowy z dnia 30 czerwca 2010 roku, zawarty pomiędzy B3System S.A. a ING Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej również jako: "Zamawiający"). Na mocy zawartego Aneksu nr 5 Strony dokonały przedłużenia do dnia 31 grudnia 2014 roku okresu obowiązywania umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2010 r., której przedmiotem jest serwis, konfiguracja i opieka techniczna sprzętu oraz oprogramowania informatycznego Zamawiających. Wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji Aneksu nr 5, należne w postaci opłaty rocznej, po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu stanowi równowartość 1.330.545 PLN netto. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym
w zakresie kar umownych. Łączna i całkowita odpowiedzialność Spółki za wszelkie szkody związane z realizacją umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności kontraktowej lub deliktowej), jest ograniczona do wartości strat rzeczywistych (damnum emergens). Zarząd B3System S.A. informuje jednocześnie, iż łączna wartość transakcji przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy na rzecz ING Services Polska sp. z o.o. wyniosła 1.518.946,07 PLN netto. Natomiast łączna wartość transakcji przyjętych do realizacji oraz zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy na rzecz ING Bank Śląski S.A. wyniosła 1.149.426,98 PLN netto. Dla obu ww. podmiotów transakcja o najwyższej wartości wynika z wyżej opisanego trójstronnego Aneksu nr 5. Transakcje zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 14 listopada 2013 roku. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-220 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łopuszańska | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Adam Dyszkowski Prezes Zarządu
2014-03-04 Paweł Tomasz Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

Podziel się opinią

Share
d2fu9j0
d2fu9j0