Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Netia S.A. (52/2013)

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Netia S.A. (52/2013)
Share
d2sacgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Netia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka B3System S.A. [dalej również jako: Spółka] informuje, że w dniu 23 lipca 2013r. zawarła umowę ze spółką Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13 w Warszawie o wartości netto 2 299 000 PLN na dostawę sprzętu i licencji oprogramowania informatycznego, wykonanie instalacji i wdrożenia oraz świadczenie w okresie 5 lat usług serwisu dostarczanych produktów. Łączna wartość transakcji w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Spółką a Netia S.A. wyniosła 2 468 918, 95 PLN netto. Transakcją o największej wartości jest ww. umowa z dnia 23 lipca 2013r. o wartości netto 2 299 000 PLN., której przedmiotem jest dostawa sprzętu i licencji oprogramowania informatycznego, wykonanie instalacji i wdrożenia oraz świadczenie w okresie 5 lat usług serwisu dostarczanych produktów. Umowa ta nie zawiera specyficznych warunków oraz postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla transakcji tego typu, w tym również w zakresie kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość jej
przedmiotu przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 31 marca 2013 roku. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) w związku z § 9 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d2sacgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Monika Białkowska Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności członka Zarządu
2013-07-24 Piotr Florek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx