Trwa ładowanie...
d343ize

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Pekao S.A. (72/2010)

B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Pekao S.A. (72/2010)

Share
d343ize

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Pekao S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010, otrzymał umowę zawartą dnia 20 grudnia 2010r. z Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa, instalacja w środowisku informatycznym sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wykonywanie serwisu gwarancyjnego.Wartość netto umowy wynosi 752 500,00 Euro, co na dzień przekazania raportu bieżącego stanowi wartość 2 992 165,75 zł wg średniego kursu NBP z dnia przekazania niniejszego raportu.Umowa nakłada na B3System S.A. odpowiedzialność w następującym zakresie:- Pekao S.A. na prawo obciążyć B3System S.A. karą umową z tytułu niedotrzymania terminu wydania oraz instalacji sprzętu i oprogramowania w wysokości 0,2%
wartości netto nie dostarczonego sprzętu i oprogramowania za każdy dzień zwłoki.- W przypadku przekroczenia terminów przystąpienia do napraw gwarancyjnych Pekao S.A. ma prawo obciążyć sprzedającego za każdą godzinę zwłoki, od godziny następnej po godzinie, w której naprawa winna być rozpoczęta. Kary umowne z tego tytułu naliczane będą z okresach kwartalnych w wartościach skumulowanych na koniec każdego kwartału.- Strona odstępująca od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi druga strona ma prawo obciążyć drugą stronę karą umowną w wysokości 10 % wartości netto sprzętu i oprogramowania objętego odstąpieniem od umowy.- Pekao S.A. ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć sprzedającego karą umownąw wyżej wskazanej wysokości w szczególności w razie zwłoki dostawy większej niż 10 dni.- Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.- Kupujący zapłaci B3System S.A. odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatnościach w stosunku do terminu określonego w umowie.- Dochodzenie kar umownych
nie pozbawia Pekao S.A. uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki na dzień 30.09.2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Mirosław Kaliński Prezes Zarządu
2010-12-28 Robert Wodziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize