Trwa ładowanie...
do8m8bn

BAKALLAND S.A. - Podpisanie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym pomiędzy bankiem BGŻ S.A...

BAKALLAND S.A. - Podpisanie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a podmiotem zależnym od Emitenta tj. "PIFO" Eko-Srefa Sp. z o. o. (84/2012)

Share
do8m8bn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2012 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a podmiotem zależnym od Emitenta tj. "PIFO" Eko-Srefa Sp. z o. o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 roku powziął informację o otrzymaniu w dniu 12 grudnia 2012 roku przez podmiot zależny "PIFO" Eko-Strefa Sp. z o. o. umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zawartej z bankiem BGŻ S.A. Na podstawie powołanej Umowy kredytu (nr 0007389809/0005/2012/1) bank BGŻ S.A. udzielił "PIFO" Eko-Strefa Sp. z o. o. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000 złotych do dnia 22 kwietnia 2013 roku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt oprocentowany jest według stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: zastaw rejestrowy na zapasach
o wartości nie niższej niż 3.000.000 złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej; weksel własny in blanco wystawienia "PIFO" Eko-Strefa Sp. z o. o.; pełnomocnictwo do rachunków bankowych "PIFO" Eko-Strefa Sp. z o. o. prowadzonych przez bank BGŻ S.A.; przystąpienie do długi przez Bakalland S.A. oraz Bakalland Brands Sp. z o. o.; Spółka wskazuje, iż za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych Spółki łącznie z innymi umowami zawartymi przez Spółkę oraz "PIFO" Eko-Srefa Sp. z o. o. z bankiem BGŻ S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do8m8bn

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do8m8bn

Podziel się opinią

Share
do8m8bn
do8m8bn