Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

BAKALLAND S.A. - Raport roczny R 2010

BAKALLAND S.A. - Raport roczny R 2010

Share
dpodo2z
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 197587 178616 49571 43740
Zysk na działalności operacyjnej -884 10139 -222 2483
Zysk brutto -5106 7057 -1281 1728
Zysk netto -5056 6083 -1268 1490
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -11266 17035 -2826 4109
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29473 -7073 -7393 -1706
Przepływy pienięzne z działalności finansowej 39925 -8952 10015 -2159
Przepływy pienięzne netto, razem -814 1010 -204 247
Aktywa razem 292781 217879 73441 52554
Zobowiązania długoterminowe 62233 12332 15611 2975
Zobowiązania krótkoterminowe 90139 54999 22610 13266
Kapitał własny 111403 123321 27944 29746
Kapitał zakładowy 2100 2100 527 507
Średnioważona liczba akcji 20098 20626 20098 20626
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą -0,25 0,29 -0,06 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,25 0,29 -0,06 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję 5,54 5,98 1,39 1,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,54 5,98 1,39 1,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,19 0,05 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SAR - 2010_ 2011.pdf Jednostkowe Sprawozdanie FInansowe za rok 2010_2011
List Prezesa 2010.pdf List Prezesa
wprowadzenie jednostkowe 2010.pdf Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010_2011
dodatkowe noty objasnianiajace -2010 jednostkowe.pdf Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego 2010_2011
sprawozdaniezarzadu20102011.pdf Sprawozdanie z działaności Zarządu 2010_2011
Zasady _Lad korporacyjny 20102011.pdf Zasady Ładu Korporacyjnego 2010_2011
BAKALLAND SA_OPINIA, RAPORT_SF_30.06.2011.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dpodo2z

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Marian Owerko Prezes Zarządu
2011-10-31 Artur Ungier Wiceprezes Zarządu
2011-10-31 Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Jadwiga Raszko vel Rzepa Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z