Trwa ładowanie...
d1bqvuf

BAKALLAND S.A. - Wpis połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. (2/2015)

BAKALLAND S.A. - Wpis połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. (2/2015)

Share
d1bqvuf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wpis połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 roku (dzień połączenia) sąd dokonał wpisu połączenia Spółki z Innova Phoenix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (?Spółka Przejmowana?). Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w trybie 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (jako spółkę przejmującą) w zamian za akcje zwykłe na okaziciela (?Akcje Emisji Połączeniowej?), które Spółka wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem luksemburskim pod firmą Innova Phoenix S.? r.l., wpisanej do
rejestru handlowego pod numerem B 186844 z siedzibą w Luksemburgu, adres: 5 rue Guillaume Kroll, L-1882, Luksemburg. W związku z połączeniem doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.607.142,80 złotych w wyniku emisji 16.071.428 Akcji Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Podmiotami podlegającymi połączeniu były: 1) Spółka Przejmująca Bakalland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253890, posiadająca numery REGON 012272090 oraz NIP 5211501724. Spółka działa w branży spożywczej i specjalizuje się w wytwarzaniu i dystrybucji bakalii, suszonych owoców oraz ich mieszanek, a także wytwarzaniu i dystrybucji mas do ciast. 2)Spółka Przejmowana Innova Phoenix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (adres: Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000504572, posiadająca numery REGON 147184210 oraz NIP 5252583713. Spółka Przejmowana była spółką celową o charakterze inwestycyjnym, zaś jej jedynym istotnym aktywem było 100% akcji Delecta S.A. z siedzibą we Włocławku (poprzednio Rieber Foods S.A.). W wyniku dokonanego połączenia Spółka stała się właścicielem 100% akcji Delecta S.A. z siedzibą we Włocławku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqvuf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqvuf

Podziel się opinią

Share
d1bqvuf
d1bqvuf