Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

BAKALLAND S.A. - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości (18/2014)

BAKALLAND S.A. - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości (18/2014)
Share
d13ea0c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku podpisana został warunkowa umowa sprzedaży stanowiącego własność Emitenta udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (wynoszącego 6.136/32.840 części), stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/18, położonej przy ulicy Tymienieckiego 22/24 w Łodzi, w obrębie ewidencyjnym W-25, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00262248/8 (?Udział w Prawie?). Stosownie do treści § 7 Rozporządzenia Emitent przekazuje następujące istotne informacje dotyczące
transakcji zbycia udziałów: 1)Emitent, jako sprzedawca dokonał warunkowej sprzedaży Udziału w Prawie na rzecz Dellingate 4 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (?Nabywca?). 2)Zbycie Udziału w Prawie nastąpiło pod warunkiem, że zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, to jest spółka pod firmą Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi nie wykona prawa pierwokupu przysługującego zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 274 z późn. zmianami). Warunkowe zbycie Udziału w Prawie nastąpiło na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 24 czerwca 2014 roku. 3)Cena sprzedaży Udziału w Prawie wynosi 7.200.000,00 złotych netto i zostanie powiększona o podatek VAT w stawce 23%. 4)Nabywca nie jest podmiotem powiązanym lub jednostką powiązaną z Emitentem lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi
Emitenta. 5)Udział w Prawie uznany został za aktywo o znacznej wartości, jako że przekracza ono 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c