Trwa ładowanie...
d27fm6b

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (19/2011)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (19/2011)

Share
d27fm6b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2011 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 2/2011 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 18 sierpnia 2011 roku , nastąpiła emisja 902.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 25 października 2022 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 902.000.000 PLN (słownie: dziewięćset dwa miliony złotych). Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Średnia ważona cena czysta wyemitowanych obligacji wyniosła 957,98 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.09.2011 r. wynosi 49,9 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj 25.10.2022 r. wynoszą 59 mld PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-955 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022/ 522 92 10 | | 022/ 522 92 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ds@bgk.com.pl | | bgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 00 12 372 | | 000017319 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Mariusz Grab Dyrektor Banku
2011-11-25 Izabela Stolarzewicz Naczelnik - Departament Skarbu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

Podziel się opinią

Share
d27fm6b
d27fm6b