Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (7/2011)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (7/2011)
Share
d5xrvot

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 maja 2011 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 1/2009 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 września 2009 roku oraz Listu Emisyjnego nr 2/2009 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 września 2009 roku, nastąpiła emisja odpowiednio: - 650.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 24 października 2014 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 650.000.000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów złotych), -2.497.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej
równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 24 października 2018 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 2.497.000.000 PLN (słownie: dwa miliardy czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych). Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Średnia ważona cena czysta wyemitowanych obligacji wyniosła odpowiednio: -1007,86 PLN w przypadku obligacji o terminie wykupu w dniu 24 października 2014 roku, -1007,29 PLN w przypadku obligacji o terminie wykupu w dniu 24 października 2018 roku, Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i jest dokonywana z
wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.03.2011 r. wynosi 40,6 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj 24.10.2014 r. wynoszą 41,6 mld PLN, a 24.10.2018r. wynoszą 50,9 mld PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 7
(ulica) (numer)
022/ 522 92 10 022/ 522 92 16
(telefon) (fax)
ds@bgk.com.pl bgk.com.pl
(e-mail) (www)
525 00 12 372 000017319
(NIP) (REGON)
d5xrvot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Wojciech Kowalczyk Dyrektor Banku
2011-05-27 Mariusz Grab Dyrektor Departamentu Skarbu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot