Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Raport roczny R 2013

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Raport roczny R 2013

Share
d1xpg1o
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Lokaty międzybankowe 2 653 364 8 786 311 639 796 2 149 188
Kredyty brutto 13 635 875 14 100 153 3 287 971 3 448 988
Rezerwy celowe na kredyty -656 419 -693 766 -158 280 -169 700
Dłużne papiery wartościowe 20 967 760 15 923 115 5 055 883 3 894 896
Udziały i akcje 214 483 4 204 348 51 718 1 028 411
Aktywa trwałe netto 114 406 112 424 27 586 27 500
Depozyty międzybankowe 126 188 30 000 30 427 7 338
Depozyty klientów 26 347 946 32 712 740 6 353 189 8 001 747
Fundusze podstawowe 7 269 814 5 942 195 1 752 945 1 453 499
Fundusze ogółem 7 338 980 6 025 831 1 769 623 1 473 957
Suma bilansowa 43 848 770 48 683 442 10 573 102 11 908 283
Wynik z tytułu odsetek 823 526 660 085 195 565 158 157
Wynik z tytułu prowizji 72 725 66 652 17 270 15 970
Przychody z udziałów i akcji 360 589 166 714 85 630 39 945
Wynik operacji finansowych 15 690 10 235 3 726 2 452
Wynik z pozycji wymiany -98 280 -189 852 -23 339 -45 489
Wynik działalności bankowej 1 174 250 713 834 278 853 171 036
Koszty działania i amortyzacji 248 259 242 436 58 955 58 088
Różnica wartości rezerw i aktualizacji 85 992 -40 298 20 421 -9 655
Wynik brutto 841 646 513 565 199 868 123 051
Wynik netto 740 306 479 220 175 803 114 822
Współczynnik wypłacalności 55,4% 16,9% - -
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy:- dla pozycji bilansowych kurs średni NBP na ostatni dzień okresu: 4,1472 (2013 rok), 4,0882 (2012 rok);- dla pozycji rachunku zysków i strat kurs średni NBP obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 4,2110 (2013 rok), 4,1736 (2012 rok).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF_2013.pdf Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
SD 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 roku
BGK_opinia i raport.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz Raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xpg1o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-04-11 | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-955 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022/ 522 92 10 | | 022/ 522 92 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | SekretariatDS@bgk.com.pl | | bgk.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525 00 12 372 | | 000017319 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt SPółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-08 Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu
2014-04-08 Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2014-04-08 Andrzej Ladko Wiceprezes Zarządu
2014-04-08 Piotr Lasecki Wiceprezes Zarządu
2014-04-08 Adam Świrski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-08 Marcin Wojniak Dyrektor Zarzązający

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o