Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z d ...

BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku (23/2014)
Share
d34aew2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. (?Bank?) informuje, iż wyrokiem z dnia 3 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo akcjonariusza Banku o uchylenie uchwał nr 8 oraz nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2010 oraz udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION Report 23/2014: The dismissal of the claim to overrule the resolutions of the Ordinary Shareholders Meeting of the Bank dated April 19, 2011 Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby informs that on 3 November 2014, the Circuit Court in Warsaw issued the verdict in which dismissed entirely the claim brought by the Bank’s shareholder to overrule the resolutions No 8 and No 24 the Bank’s Ordinary General Meeting, dated 19 April 2011 on acceptance of the Bank’s Capital Group consolidated financial statement for 2010 and granting the vote of approval for Member of the Bank’s Management Board for 2010. The aforementioned verdict is not legally valid. Legal basis: § 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2014-11-03 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2014-11-03 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2