Trwa ładowanie...
dd67r8b
dd67r8b
espi

BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z d ...

BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku (18/2014)
Share
dd67r8b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. (?Bank?) informuje, iż wyrokiem z dnia 15 lipca 2014 roku Sądu Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo akcjonariusza Banku o uchylenie uchwał Nr 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 i 33 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku 2007, zatwierdzenia sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w roku 2007 oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za rok 2007. Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Report 18/2014: Dismissal of the claim to overrule the resolutions of the Ordinary Shareholders Meeting of the Bank dated April 23, 2008 Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby informs that by judgment of 15 July 2014 the Circuit Court in Warsaw dismissed entirely the claim brought by the Bank’s shareholder to overrule the resolutions No 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 and 33 of the Ordinary General Meeting of the Bank dated April 23, 2008 concerning approval of the Management Board reports on the activity of the Bank and the Bank’s Capital Group in 2007, approval of the financial statements of the Bank and the Bank’s Capital Group for 2007, approval of the report on the activity of the Supervisory Board in 2007, vote of approval for the Members of the Management and Supervisory Board for 2007. The aforementioned verdict is not legally valid. Legal basis: § 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19
February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | | |
| | | | |

dd67r8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2014-07-15 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Departament Prawny
2014-07-15 Dariusz Choryło Dyerktor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd67r8b

Podziel się opinią

Share
dd67r8b
dd67r8b