Trwa ładowanie...
d1zxqza
espi

BANK PEKAO SA - Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku (9/2013)

BANK PEKAO SA - Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku (9/2013)
Share
d1zxqza
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż Bankowi została doręczona apelacja akcjonariusza Banku od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 9 października 2012 roku oddalającego w całości jego powództwo o uchylenie uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2009. W opinii Banku apelacja akcjonariusza jest bezzasadna. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 9/2013: Bank shareholder filing appealThe Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") hereby informs that the Bank was serviced upon the appeal of a Bank shareholder against the verdict of the District Court in Warsaw of 9 October 2012 dismissing entirely the shareholder’s claim to overrule the resolution No. 12 of the Bank's Ordinary General Meeting of 28 April 2010 on approving the Bank’s Capital Group financial statement for 2009.In the Bank's opinion the shareholder's appeal is groundless.Legal basis: § 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)
d1zxqza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-02-14 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2013-02-14 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zxqza

Podziel się opinią

Share
d1zxqza
d1zxqza