Trwa ładowanie...
d120vq7

BANK PEKAO SA - Zawiadomienie przez UniCredit S.p.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie gło...

BANK PEKAO SA - Zawiadomienie przez UniCredit S.p.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Pekao S.A. do 50,10% (7/2013)

Share
d120vq7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie przez UniCredit S.p.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Pekao S.A. do 50,10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że Bank otrzymał zawiadomienie od UniCredit S.p.A z siedzibą w Mediolanie ("UniCredit"), o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia 23.936.267 akcji w Banku stanowiących 9,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, które nastąpiło w wyniku transakcji pozasesyjnych dokonanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 31 stycznia 2013 r., w wyniku realizacji postanowień umowy "Secondary Placing Agreement" z dnia 29 stycznia 2013 r. Przed zbyciem powyższych akcji UniCredit posiadał 155.433.755 akcji Banku, stanowiących 59,22% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Obecnie UniCredit posiada 131.497.488 akcji Banku, tj. 50,10% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. UniCredit
oświadczył, że żaden z podmiotów zależnych UniCredit nie posiada udziałów w Banku i nie zawarł umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji przez UniCredit w Banku. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATION1.02.2013 - Report 7/2013: Notification by UniCredit on decreasing of the total number of votes at the General Meeting of the Bank Pekao S.A. to 50.10%The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informs that the Bank received the notification from UniCredit S.p.A. with its registered office in Milan (‘UniCredit”), about decreasing of the total number of votes at the General Meeting of the Bank as the result of the sale of 23,936,267 shares in the Bank constituting 9.12% in the total number of votes at the General Meeting of the Bank, through a sale order executed on 31st January, 2013 via off-session transactions concluded on the Warsaw Stock Exchange S.A. according to the Secondary Placing Agreement made on 29th January 2013r.Prior to the sale, the UniCredit owned 155,433,755 shares in the Bank, constituting 59.22% of the overall number of shares in the Bank, corresponding to the same number and percentage of votes at the General Meeting of the
Bank.Currently, the UniCredit holds 131,497,488 shares in Bank, i.e. 50.10% of the overall number of shares in the Bank, corresponding to the same number and percentage of votes at the General Meeting of the Bank.UniCredit stated that none of the subsidiaries of UniCredit holds shares in Bank and UniCredit has not entered into an agreement the subject matter of which would be transfer of the entitlement to exercise voting rights from the shares held by UniCredit in Bank.Legal basis: Par. 70 section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized System of Trading, and on Public Companies (Dz. U. No. 184, Item 1539) | |

d120vq7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-02-01 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2013-02-01 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120vq7

Podziel się opinią

Share
d120vq7
d120vq7