Trwa ładowanie...
d2053ez
espi

BANKBPH - Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Banku BPH przez DRB Holdings B.V. (25/ ...

BANKBPH - Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Banku BPH przez DRB Holdings B.V. (25/2014)

Share
d2053ez

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Banku BPH przez DRB Holdings B.V. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bank BPH S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 r. powziął wiadomość, że DRB Holdings B.V., podmiot zależny General Electric Capital Corporation (?GE Capital?), zamierza sprzedać do 1.470.000 akcji zwykłych Banku w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (?ABB?). Do 1.470.000 akcji zwykłych będących przedmiotem sprzedaży stanowi do 1,9% łącznej liczby akcji Banku. Bank uzyskał informację, że sprzedaż jest realizowana wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez GE Capital wobec Komisji Nadzoru Finansowego (?KNF?) w chwili nabycia Banku, dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku (akcji w wolnym obrocie) do 25%. Transakcja ABB stanowi część realizacji tego zobowiązania wobec KNF i jest przeprowadzona niezależnie od niedawnego ogłoszenia przez GE Capital, że podmiot ten rozpatruje opcje strategiczne sprzedaży swoich akcji Banku. Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co. International plc pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w
ABB, a ING Securities S.A. pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. DRB Holdings B.V. nie zamierza rejestrować żadnej części ABB w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w Australii, Kanadzie ani w Japonii. Ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie jest to zakazane prawem, nie będzie realizowana żadna oferta. Poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki papiery wartościowe mogą być oferowane wyłącznie na podstawie Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (ang. US Securities Act of 1933, as amended). Z zastrzeżeniem pewnych
wyjątków, akcje, o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży w Australii, Kanadzie ani w Japonii ani na rzecz albo na rachunek jakiegokolwiek obywatela albo rezydenta Australii, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii. Publikacja niniejszego materiału nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami (?Ustawa o Ofercie Publicznej?) i nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy materiał oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji. Niniejszym materiał skierowany jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są ?kwalifikowanymi inwestorami? w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej
Brytanii, niniejszy materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (?Zarządzenie?), (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane ?uprawnionymi adresatami?). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych adresatów w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Geograficznego poza Wielką Brytanią i będą
realizowane wyłącznie z takimi osobami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. lub DRB Holdings B.V. nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. lub DRB Holdings B.V. Dokonanie inwestycji, której dotyczy niniejszy komunikat może narazić inwestora na znaczące ryzyko utraty całości zainwestowanych środków. Osoby rozważające dokonanie takich inwestycji powinny skonsultować się z osobą upoważnioną specjalizującą się w doradztwie związanym z takimi inwestycjami. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej ABB. Wartość akcji może spadać i wzrastać. Przyszli inwestorzy powinni skonsultować się z zawodowym doradcą czy ABB są odpowiednie dla danej osoby.
Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. działają jedynie w imieniu DRB Holdings B.V. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza DRB Holdings B.V. w związku ze świadczeniem usług lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym materiale. W związku z ABB, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc i ING Securities S.A., a także każdy z ich podmiotów powiązanych, działając jako inwestorzy na rachunek własny, mogą obejmować lub nabywać akcje Banku i w tej roli mogą posiadać, kupować, sprzedawać, oferować sprzedaż lub w inny sposób prowadzić obrót na rachunek własny powyższymi akcjami oraz innymi papierami wartościowymi Banku lub realizować powiązane inwestycje w związku z ABB lub z innego tytułu. Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc i ING Securities S.A. nie zamierzają ujawniać zakresu swoich
inwestycji lub transakcji w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z wszelkimi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami do takiego ujawnienia. Ani Merrill Lynch International, ani Morgan Stanley & Co. International plc, ani ING Securities S.A., ani żaden z ich, odpowiednio, członków organów, członków kierownictwa, pracowników, doradców lub przedstawicieli (agentów) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu ani nie składa żadnego oświadczenia lub zapewnienia, wyrażonego lub dorozumianego, co do zgodności z prawdą, rzetelności lub kompletności informacji w niniejszym komunikacie (lub co do tego, czy jakakolwiek informacja została w niniejszym komunikacie pominięta) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Banku, jego podmiotów zależnych lub spółek stowarzyszonych, tak pisemnych, ustnych, jak i w formie wizualnej lub elektronicznej oraz bez względu na sposób przekazania lub udostępnienia ani z tytułu straty wynikającej w jakikolwiek sposób z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści albo
wynikającej z innego tytułu w związku z powyższym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BPH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-175 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | płk. Jana Pałubickiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | bph.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6750000384 | | 350535626 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Mirosław Szczygielski Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych Mirosław Szczygielski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

Podziel się opinią

Share
d2053ez
d2053ez