Trwa ładowanie...
d429w15

Bankier.pl SA rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

			formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego /2008

Pozycje 1 2 3 ...

Share
d429w15

formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego /2008

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

d429w15

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 10010 7178 2878 1865
Zysk z działaności operacyjnej 1813 1149 521 299
Zysk (strata) brutto 2030 1315 584 342
Zysk (strata) netto 1641 1376 472 358
Przepływy pieniężne z działalności oper 1129 944 325 245
acyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwe -774 -940 -223 -244
stycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności fina -27 -27 -8 -7
nsowej
Przepływy pieniężne netto, razem 328 -23 95 -6
Aktywa, razem 19173 15676 5716 4163
Zobowiązania długoterminowe 152 4 45 1
Zobowiązania krótkoterminowe 2344 1725 699 458
Kapitał własny 16677 13947 4972 3704
Kapitał zakładowy 7224 7224 2154 1918
Liczba akcji w szt. 7224345 7224345 7224345 7224345
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyk 0,23 0,19 0,07 0,05
łą zł/EUR
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 2,31 1,93 0,69 0,51
zł/EUR

Przychody netto ze sprzedaży 9444 6661 2716 1731
Zysk z działaności operacyjnej 1675 959 482 249
Zysk (strata) brutto 1889 1115 543 290
Zysk (strata) netto 1572 1226 452 319
Przepływy pieniężne z działalności oper 876 742 252 193
acyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwe -692 -1258 -199 -327
stycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności fina -30 -26 -9 -7
nsowej
Przepływy pieniężne netto, razem 154 -542 44 -141
Aktywa, razem 18327 15011 5464 3986
Zobowiązania długoterminowe 150 4 45 1
Zobowiązania krótkoterminowe 1864 1398 556 371
Kapitał własny 16313 13609 4863 3614
Kapitał zakładowy 7224 7224 2154 1918
Liczba akcji w szt. 7224345 7224345 7224345 7224345
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyk 0,22 0,17 0,06 0,04
łą zł/EUR
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 2,26 1,88 0,67 0,50
zł/EUR

Objaśnienia kolumn
1 - półrocze / 2008
2 - półrocze /2007
3 - półrocze / 2008
4 - półrocze /2007

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

kom espi mra

d429w15

Podziel się opinią

Share
d429w15
d429w15