Trwa ładowanie...
d2g70h0
d2g70h0

Bankier.pl SA stanowisko zarządu dotyczące wezwania ogłoszonego przez MIH Allegro B.V.

...
Share
d2g70h0

Raport bieżący 23/2009

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej "Ustawą") Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej "Spółką") przekazuje do publicznej wiadomości swoją opinię dotyczącą ogłoszonego przez spółkę MIH Allegro B.V. z siedzibą w Hoofddorp, Holandia (zwaną dalej "Wzywającym") w dniu 9 czerwca 2009 r. wezwania do sprzedaży 100 % akcji Spółki (zwanego dalej "Wezwaniem").

Treść opinii

d2g70h0

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą walnego zgromadzenia Spółki w dniu 29 kwietnia 2008 r. rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla Spółki, wychodząc z założenia, iż posiadanie silnego inwestora strategicznego bądź finansowego leży w interesie zarówno Spółki, jaki i jej akcjonariuszy. Zarząd Spółki w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż w interesie Spółki leży pozyskania silnego i stabilnego inwestora. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki postrzega ogłoszone Wezwanie jest naturalną konsekwencję procesu pozyskania inwestora i w związku z tym Zarząd Spółki przyjmuje fakt ogłoszenia Wezwania z zadowoleniem.

Wzywający jest podmiotem pośrednio zależnym spółki Naspers Limited, która jest obecna na polskim rynku internetowym, jako inwestor strategiczny Grupy Allegro oraz spółki prowadzącej komunikator Gadu-Gadu. Wzywający jest silnym inwestorem strategicznym i liczącym się graczem na polskim rynku internetowym. W opinii Zarządu Spółki nabycie przez Wzywającego kontrolnego pakietu akcji Spółki powinno pozytywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju Spółki poprzez, między innymi, synergie z innymi operacjami Wzywającego na polskim rynku internetowym oraz dostęp do branżowego know-how którym dysponuje Grupa Wzywającego.

Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu szczegółowych informacji dotyczących planów Wzywającego wobec Spółki innych niż zamiar wystąpienia z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na GPW. W tej sytuacji Zarząd Spółki, opierając się na treści Wezwania, nie jest w stanie zająć stanowiska w kwestii tego czy i w jaki sposób Wezwanie wpłynie na zatrudnienie w Spółce i lokalizację prowadzenia przez Spółkę działalności.

Oferowana w Wezwaniu cena wynosząca 8,70 złotych za akcję jest wyższa o, odpowiednio, [11.0]% od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz o [17.3%] od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, czyli jest wyższa od minimalnej ceny wymaganej przepisami Ustawy.

Zarząd Spółki informuje, iż nie zasięgał opinii zewnętrznych podmiotów na temat ceny proponowanej w Wezwaniu.

Konkludując, Zarząd Spółki wyraża pozytywną opinię na temat ogłoszonego przez Wzywającego wezwania, uznając iż leży ono w interesie Spółki, a proponowana w Wezwaniu cena odpowiada wartości godziwej Spółki.

kom espi mra

d2g70h0

Podziel się opinią

Share
d2g70h0
d2g70h0