Trwa ładowanie...
d3b3wt8
d3b3wt8
espi

BBI CAPITAL NFI SA - zawarcie znaczącej umowy - umowa zbycia udziałów spółki Elekomp sp. z o.o. w...

BBI CAPITAL NFI SA - zawarcie znaczącej umowy - umowa zbycia udziałów spółki Elekomp sp. z o.o. w celu umorzenia (12/2012)
Share
d3b3wt8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy - umowa zbycia udziałów spółki Elekomp sp. z o.o. w celu umorzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (zwany dalej jako Fundusz, Spółka) informuje iż w dniu 31.01.2012 roku zawarta została pomiędzy BBI Capital NFI S.A. ("Fundusz"), a ELEKOMP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa zbycia udziałów spółki ELEKOMP sp. z o.o. w celu umorzenia ("Umowa"). Na podstawie niniejszej Umowy BBI Capital NFI S.A. zbył a ELEKOMP sp. z o.o. nabył w celu umorzenia 54.632 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa) udziały Spółki ELEKOMP sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 10.501.697,15 zł (dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 15/100). Sprzedaż nastąpiła w związku z podjęciem przez NZW spółki ELEKOMP Sp. z o.o. w dniu 31 stycznia 2012 r. Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "ELEKOMP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z dnia 31.01.2012 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie od wspólnika udziałów
własnych Spółki celem ich dobrowolnego umorzenia. Strony dokonały umownego potrącenia przysługujących im wzajemnych wierzytelności. Umorzenie udziałów nastąpi w późniejszym terminie. Po transakcji BBI Capital NFI S.A. posiada 380 udziałów "Elekomp" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy, które stanowią 100% kapitału i głosów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% jednostkowych kapitałów własnych BBI Capital NFI S.A. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI CAPITAL NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-988 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 99 630 33 70
(telefon) (fax)
zarzad@nfi7.com.pl bbicapital.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Wojciech Grzybowski Adam Wojacki Prezes Zarządu Czonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b3wt8

Podziel się opinią

Share
d3b3wt8
d3b3wt8