Trwa ładowanie...
d2s4pz6
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja w przedmiocie zawarcia nowej umowy inwestycyjnej w projekcie dew...

BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja w przedmiocie zawarcia nowej umowy inwestycyjnej w projekcie deweloperskim realizowanym u zbiegu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. (35/2011)

Share
d2s4pz6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w przedmiocie zawarcia nowej umowy inwestycyjnej w projekcie deweloperskim realizowanym u zbiegu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2011 r. z dnia 04 października 2011 r. Zarząd BBI Development NFI S.A. ("Spółka", "Emitent", Fundusz") informuje o zawarciu nowej umowy inwestycyjnej między Archidiecezją Warszawską z siedzibą w Warszawie ("Archidiecezja"), Realty 4 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A. ("PD 7") oraz Parafią Rzymskokatolicką św. Barbary z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 51 ("Parafia") i jednoczesnym rozwiązaniu dotychczasowej umowy inwestycyjnej z dnia 05 sierpnia 2011 r. zawartej między Archidiecezją i PD7. Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji nowego projektu deweloperskiego ("Projekt"). Projekt polegać ma na wybudowaniu, komercjalizacji i sprzedaży budynku biurowo-usługowego klasy A, o łącznej powierzchni użytkowej szacowanej na ok. 50.000 m kw., na nieruchomości położonej w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater, należącej do Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary przy ul.
Nowogrodzkiej 51 w Warszawie. Projekt będzie realizowany przez specjalnie powołane spółki celowe: spółkę komandytową ("Sp.k.") oraz sp. z o.o. pełniącą w niej rolę komplementariusza ("Komplementariusz"). Komplementariusz został utworzony przez PD7, zaś Sp.k. zostanie utworzona wspólnie przez PD7 oraz Komplementariusza. Archidiecezja w trakcie realizacji inwestycji wniesie do Sp. k. wkład pieniężny, natomiast Parafia wniesie do Sp.k. prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na których projekt ma być realizowany. Jednocześnie z umową inwestycyjną Strony podpisały stosowne porozumienie na podstawie którego parafowały szereg umów związanych z realizacją projektu, w tym m.in. umowy o przygotowanie inwestycji, o pełnienie nadzoru inwestorskiego, o wykonanie prac projektowych oraz o pełnienie nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem. Za czynności przewidziane tymi umowami PD 7 należne będzie odpowiednie, dodatkowe wynagrodzenie. Wierzytelności PD7 wobec Sp.k. z tytułu tego wynagrodzenia będą
sukcesywnie potrącane z wierzytelnościami Sp.k. wobec PD7 z tytułu umówionego wkładu pieniężnego PD7 do Sp.k. Przed rozpoczęciem realizacji Projektu, Sp.k. wybuduje na rzecz Parafii nowy budynek parafialny. Oprócz wkładu, który będzie przedmiotem wyżej opisanego potrącenia, PD 7 wniesie do Sp.k. dodatkowy wkład pieniężny wynoszący co najmniej 19 mln zł. Strony określiły przy tym, że ich zamiarem jest osiągnięcie docelowo następującej proporcji udziałów w zysku Sp.k.: strona kościelna, tj. łącznie Archidiecezja oraz Parafia - 54,99 %; PD 7 (strona Funduszu) ? 44,99 %, Komplementariusz - 0,02 %. W przypadku, w którym środki finansowe w postaci wniesionych przez strony wkładów do Sp.k. okażą się niewystarczające dla realizacji Projektu, Strony zapewnią pozyskanie przez Sp.k. finansowania z zewnętrznych źródeł obejmujących kredyty i pożyczki. Celem Stron jest osiągnięcie najkorzystniejszych zewnętrznych źródeł finansowania Projektu. Umowa inwestycyjna stanowi w części zobowiązanie Parafii do wniesienia do Sp.k.
nieruchomości, pod warunkiem zawieszającym, polegającym m.in. na uzyskaniu wszelkich przewidzianych kodeksem prawa kanonicznego niezbędnych zgód alienacyjnych. Głównym obowiązkiem PD7 jest dokapitalizowanie Sp.k., jak również wykonywanie na jej zlecenie prac związanych z realizacją inwestycji określonych w umowach, o których mowa powyżej. Strony ustaliły, że finansowe zaangażowanie PD 7 i realizacja Projektu uzależniona jest głównie od wniesienia przez Parafię nieruchomości do Sp.k. Archidiecezji przysługiwać będzie ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźniania się PD 7 we wnoszeniu wkładów pieniężnych do Sp.k. Strony ustaliły termin do dnia 31 grudnia 2012 roku na wniesienie przedmiotowej nieruchomości do Sp.k. W przypadku niewniesienia nieruchomości do Sp.k. do dnia 31 grudnia 2012 r. z powodu okoliczności, za które żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności, umowa inwestycyjna oraz pozostała dokumentacja transakcyjna będzie ulegała automatycznemu przedłużaniu na kolejne roczne
okresy. Do dnia przekazania niniejszego raportu nieruchomości, na których Projekt ma być realizowany, nie zostaną wniesione żadne znaczne wkłady do Sp.k. Omawianej umowy inwestycyjnej nie należy zatem traktować jako bezwarunkowego zobowiązania stron do realizacji Projektu. Ponadto, wiele z postanowień umowy inwestycyjnej ma charakter wstępnych uzgodnień, w zakresie których niezbędne są dalsze negocjacje pomiędzy stronami, w szczególności w zakresie warunków wniesienia przedmiotowej nieruchomości do Sp.k., warunków i terminów wnoszenia wkładów przez PD7 do Sp.k., ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji Projektu, etc. Strony wciąż prowadzą rozmowy na temat ostatecznej struktury transakcji, także w obszarze zaangażowania Archidiecezji i Parafii. Wniesienie przedmiotowej nieruchomości do Sp.k. wymaga również uzyskania decyzji alienacyjnej Stolicy Apostolskiej. Fundusz informuje, że rozpoczęły się prace umożliwiające uzyskanie parametrów zabudowy nieruchomości, zgodnych z założeniami przyjętymi przez
Strony umowy inwestycyjnej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2011-12-16 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu Krzysztof Tyszkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4pz6

Podziel się opinią

Share
d2s4pz6
d2s4pz6