Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

BBI DEVELOPMENT NFI - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
du8xm96
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 69 639 69 916 16 821 17 460
Koszt własny sprzedaży 42 434 16 394 10 250 4 094
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 374 28 351 5 887 7 080
Zysk (strata) brutto 21 915 23 462 5 293 5 859
Zysk (strata) netto 15 817 11 962 3 820 2 987
Aktywa razem 494 936 470 214 112 058 118 732
Zobowiązania razem 233 814 225 710 52 937 56 993
w tym zobowiązania krótkoterminowe 148 361 155 659 33 590 39 305
Kapitał własny 261 122 244 504 59 120 61 739
Kapitał zakładowy 52 308 52 308 11 843 13 208
Liczba udziałów/akcji w sztukach 523 078 250 500 722 025 523 078 250 500 722 025
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,50 0,49 0,11 0,12
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,02 0,01 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 962 -6 382 -9 169 -1593,746878
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 712 10 564 -1 380 2 638
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 527 5 960 9 306 1 488
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: dla 2011 roku: 4.4168, dla 2010 roku: 3,9603 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, dla 2011 roku: 4.1401, dla 2010 roku: 4,0044
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
OpiniaGKBBID2011_skan.pdf Opinia Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego SF na 31.12.2011
RaportGKBBID2011_skan.pdf Raport Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego SF na 31.12.2011
GK SF MSSF 31 12 2011.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe na 31.12.2011
BBIDsprawozdaniezarzaduskonsolidowane2011.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu na 31.12.2011
BBIDListZarzaduSkonsolidowany2011.pdf List do akcjonariuszy na 31.12.2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2012-03-20
BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
du8xm96

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2012-03-20 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2012-03-20 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2012-03-20 Paweł Nowacki Członek Zarządu
2012-03-20 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96