Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

BBI ZENERIS NFI - Zawarcie umowy znaczącej (umowa o dofinansowanie projektu) przez spółkę zależną...

BBI ZENERIS NFI - Zawarcie umowy znaczącej (umowa o dofinansowanie projektu) przez spółkę zależną Energo-Eko I S.A. (42/2011)

Share
d3t6wtm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej (umowa o dofinansowanie projektu) przez spółkę zależną Energo-Eko I S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu przez Energo-Eko I S.A. ? spółkę zależną Funduszu ("Spółka") z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ("Instytucja wdrażająca") w dniu 5 grudnia 2011 r. umowy o dofinansowanie projektu Spółki pn.: "Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych" w Jastrzębiu Zdrój. Dofinansowanie zostało przyznane Spółce przez Instytucję wdrażającą w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013 ("PO IG"). Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu pn.: "Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych" w Jastrzębiu Zdrój ("Projekt"), ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków
stron umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji. Instytucja wdrażająca udzieli Spółce dofinansowania do maksymalnej wysokości wynoszącej 39.570.600,00 PLN (trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), nie przekraczającej 39,98% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji projektu. Dofinansowanie będzie wypłacane Spółce w okresie kwalifikowalności, który rozpoczyna się od 1 stycznia 2012 r. i trwa do 25 stycznia 2015 r., w formie zaliczkowo-refundacyjnej. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, na czas realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu trwający 3 lata od jego zakończenia. Umowa o dofinansowanie została uznana za znaczącą ze względu na wielkość przedmiotu umowy, przekraczającą 10% kapitałów własnych Funduszu, wskazanych w raporcie za III kwartał 2011 r. QSr 3/2011. Podstawa prawna: § 5 ust. 1
pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

| | | BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI ZENERIS NFI | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-770 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm