Trwa ładowanie...
d1blgbl
d1blgbl
espi

BBI ZENERIS NFI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. (15/2013)

BBI ZENERIS NFI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. (15/2013)
Share
d1blgbl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BBI Zeneris NFI S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021, oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A., które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 roku o godzinie 12.00 w Poznaniu, w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, w sali 112, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w składzie Rady Nadzorczej, b) wyrażenia zgody na
zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa BBI Zeneris NFI S.A., c) zmian Statutu Spółki, d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw poboru akcji serii E i akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień ustalenia prawa poboru: 25 kwietnia 2013 roku, f) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 4022 Ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu: 1.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu 24 marca 2013 roku (Dzień Rejestracji). 2. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 24 marca 2013 roku oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@bbizeneris.pl 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem zgromadzenia. Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w
zakładce Relacje Inwestorskie ? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BBI Zeneris NFI S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 marca 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie. Do żądania powinny zostać dołączone
dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie
później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie powinno zawierać: a) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), c) imię i nazwisko pełnomocnika, d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika, e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą, f) datę udzielenia pełnomocnictwa, g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na
odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 ww. ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających
wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu. Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. jest dzień 24 marca 2013 roku. ("Dzień Rejestracji"). Na podstawie §38 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka przekazuje informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Zmiana tytułu Statutu polegająca na wykreśleniu sformułowania "narodowy fundusz inwestycyjny". 2. Zmiana Artykułu 1 Statutu: Dotychczasowa treść: Artykuł 1 Fundusz działa pod firmą "BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy BBI Zeneris NFI S.A. Proponowana treść: Spółka działa pod firmą BBI Zeneris Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu BBI Zeneris S.A. 3. Proponuje się zmiany w treści tytułów Rozdziału II, Rozdziału V i Rozdziału VI Statutu Spółki w ten sposób, że występujące, w jakiejkolwiek formie, w nazwach tych rozdziałów określenie "Fundusz", zastępuje się wyrażeniem "Spółka" w odpowiedniej formie gramatycznej, 4. Proponuje się zmiany treści Artykułu 2,
Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, Artykułu 7, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, Artykułu 14, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 24, Artykułu 27, Artykułu 30, Artykułu 31, Artykułu 33 i Artykułu 34 w ten sposób, że występujące w treści tych artykułów określenie "Fundusz" w jakiejkolwiek formie zostaje zastąpione wyrażeniem "Spółka" w odpowiedniej formie gramatycznej, 5. Proponuje się zmianę tytułu Rozdziału III, który otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy" zamiast "Kapitał Funduszu", 6. Zmiana treści artykułu 4 Statutu: Dotychczasowa treść: Art. 4 Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44 poz. 202 z poźn. zmianami) raz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks społek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z poźn. zmianami). Proponowana zmiana: Art. 4 Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz.
202 z późn. zmianami). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami). 7. Zmiana treści Art. 7 ustęp 1: Dotychczasowa treść: Przedmiotem działalności Funduszu jest: a) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, b) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub zagranicą, c) nabywanie innych papierów emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, d) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, e) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, f) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce lub zagranicą, g) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu, h) inna działalność inwestycyjna. Proponowana zmiana: Przedmiotem działalności Spółki jest: a) Działalność holdingów finansowych, b) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
wyłączeniem holdingów finansowych, c) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, d) Pozostałe formy udzielania kredytów, e) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. 8. Proponuje się wykreślenie Art. 8 o treści następującej: Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Fundusz nie może posiadać udziałów w Spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 9. W ustępie 2 Artykułu 9 określenie "akcyjny" zastępuje się słowem "zakładowy", 10. Zmiany w Art. 15 ust.1: Dotychczasowa treść
Art. 15 ustęp 1: Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Proponowana treść Art. 15 ustęp 1: Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata. 11. Proponuje się wykreślenie ustępu 5 w Art. 15, który brzmiał następująco: Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie dwóch lat od daty powołania Zarządu. 12. Zmiana w Art. 26 ustęp 1: Dotychczasowa treść: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. Proponowana treść: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 13. Proponuje się wykreślenie Art. 35 o następującej treści: Artykuł 35 W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z
działalności Funduszu w tym okresie. 14. Proponuje się wykreślenie Art. 37 o następującej treści: Artykuł 37 Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Proponowana treść tekstu jednolitego Statutu Spółki: Statut BBI Zeneris Spółka Akcyjna Tekst Jednolity I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Spółka działa pod firmą "BBI Zeneris Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy BBI Zeneris S.A. Artykuł 2 Siedzibą Spółki jest Poznań. Artykuł 3 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 4 Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn. zmianami). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami). Artykuł 5 5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 5.2 Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 6 Czas
trwania Spółki jest nieograniczony. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 7 7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: g) Działalność holdingów finansowych, h) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, i) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, j) Pozostałe formy udzielania kredytów, k) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, l) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. 7.2 Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta
większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Artykuł 8 (skreślony) III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Artykuł 9 9.1 Kapitał zakładowy wynosi 13.948.999 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 139.489.990 (sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego: a) 5.475.534 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje stanowią akcje serii A; b) 19.886.464 (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii B; c) 101.447.992 (sto jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii C; d) 12.680.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią
akcje serii D. 9.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. 9.3 Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Artykuł 9a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2012 roku. Artykuł 10 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Artykuł 11 Spółka może
emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. Artykuł 12 ( skreślony ) IV. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI Artykuł 13 ( skreślony ) V. ORGANY SPÓŁKI Artykuł 14 Organami Spółki są: A. Zarząd B. Rada Nadzorcza C. Walne Zgromadzenie A. ZARZĄD Artykuł 15 15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata. 15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków zarządu. 15.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków zarządu. 15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Artykuł 16 16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. 16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być
powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Artykuł 17 W zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Artykuł 18 18.1 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. 18.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. B. RADA NADZORCZA Artykuł 19 19.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. 19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania
Rady Nadzorczej. Artykuł 20 20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 20.2 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej. 20.3 Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku). 20.4 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 20.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji. 20.6 Każdy Członek Rady Nadzorczej
uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. 20.7 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określane jest przez Walne Zgromadzenie. Artykuł 21 21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. 21.2 Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady. 21.3 Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania. 21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 21.5 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili
wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu. Artykuł 22 22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem planowanego posiedzenia. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata. 22.2 Termin i miejsce
obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym zgromadzeniu. 22.3 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o rozpatrzenie poszczególnych spraw. 22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. 22.6 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego
Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób. 22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 22.8 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo zasady działania Rady podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Artykuł 23 23.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 23.2 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje, komitety i inne ciała. Zasady ich tworzenia określa regulamin Rady Nadzorczej i uchwały Rady Nadzorczej podjęte na jego podstawie. Artykuł 24 24. 1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 24. 2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdań finansowych
Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, c) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu, d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych, i) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych, k) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, m) realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej. Artykuł 25 (skreślony) C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 26 26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego. 26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mieszczący się w tym terminie. 26.5 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: a) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, b) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane. 26.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Artykuł 27 27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie. 27.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 27.3 Żądanie, o którym mowa w ust. 2, winno być złożone w formie
pisemnej bądź elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 27.4 Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy. 27.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Artykuł 28 Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub
Warszawie. Artykuł 29 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. Artykuł 30 30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. 30.2 (skreślony) 30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 30.4 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków organów Spółki z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w
uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki. 30.5 Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Artykuł 31 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Artykuł 32 32. 1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 32. 2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. VI. GOSPODARKA SPÓŁKI Artykuł 33 Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Artykuł 34 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Artykuł 35 (skreślony) Artykuł 36 36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne
Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 37 (skreślony) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blgbl

Podziel się opinią

Share
d1blgbl
d1blgbl